Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 18

П

ПАРАМЕТР КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ — відстань між атомами по ребру кристалічної решітки: 1. Величина параметра кристалічної решітки вимірюється в ангстремах чи кілоіксах; 2. Зміна параметра кристалічної решітки спостерігається при утворенні твердого розчину.

ПАСИВУВАННЯ — перехід поверхні металу в пасивний стан, при якому різко уповільнюється корозія: 1. Пасивування металу починається при потенціалі пасиввації Еп і критичній густині струму іп; 2. Про схильність металу до пасивування судять по концентрації пасивувального додатку чи величині критичної густини струму.

 

ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ — охолодження речовини нижче температури його рівноважного переходу в інший фазовий стан (наприклад, нижче температури плавлення): 1. При заливанні рідкого металу в холодні металеві форми забезпечується його переохолодження. 2. Необхідна ступінь переохолодження металу при кристалізації залежить від його природи і чистоти. 3. При переохолодженні рідкого сплаву нижче визначеної температури в ньому утворюються стійкі кристалічні зародки.

ПЕРЛІТ — механічна суміш фериту і цементиту; одна зі структурних складових сплавів заліза з вуглецем: 1. Зернистий (глобулярний) перліт утоврюється з неоднорідного аустеніту при спеціальному відпалі. 2. Механічні властивості перліту суттєво змінюються при зміні розмірів (товщини) феритно-цементитних пластин. 3. Перліт частіше за все має пластинчасту будову і є міцною структурною складовою.

ПЛАНУВАННЯ — покриття поверхні одного металу шаром іншого з подальшою прокаткою з метою зміни фізико-хімічних властивостей поверхні: 1. Захисне плакування сплавів алюмінію застосовується для створення антикорозійного шару алюмінію на листах. 2. Перед плакуванням поверхні покриваючого і покривального матеріалів очищають, знежирюють, травлять і промивають.

ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ — дефор мація, яка залишається в матеріалі після припинення дії сили: 1. Здатність до пластичної деформації є однією з найважливіших властивостей конструкційних матеріалів. 2. При пластичній деформації збільшується густина литого металу і покращуються його механічні властивості. 3. Пластичну деформацію можна використовувати для зміцнення металів. 4. Якщо метал має низьку здатність до пластичної деформації, він схильний до раптових крихких руйнувань.

ПЛАСТИЧНІСТЬ — здатність твердих тіл змінювати свою форму без руйнування під дією зовнішніх сил: 1. Чисті метали мають більш високу пластичність, ніж їх сплави. 2. Відновлення пластичності деформованих металічних матеріалів відбувється в результаті рекристалізації. 3. Пластичність залежить не тільки від властивостей матеріалу, але і від умов деформування (температури, швидкості, ступеня деформації і т. п.)

ПОВЗУЧІСТЬ — пластична деформація матеріалу за часом під дією постійних напружень, менших за границю текучості: 1. У кадмії помітна повзучість спостерігається при температурі -269 °С. 2. Випробування на повзучість проводять з метою визначення границі повзучості. 3. Повзучість супроводжується зміцненням металу внаслідок пластичної деформації і зняттям зміцнення під впливом підвищеної температури. 4. Явище повзучості  властиве практично всім конструкційним матеріалам.

ПОВНЕ ГАРТУВАННЯ — гартування сталі з нагрівом до температури вище критичних точок Ас3 або Ac1: 1. Повному гартуванню піддаються доевтектоїдні сталі; 2. Повним гартуванням можна досягнути гомогенізації твердого розчину, а отже, покращення механічних властивостей сталі. 3. Повне гартування доевтектоїдних сталей треба проводити з температури Ас3+ (30о…50о).

ПРОГАРТОВУВАНІСТЬ (ПРОЖАРЮВАННЯ) — здатність сталі чи іншого сплаву сприймати гартування на різну глибину: 1. Прогартовуваність є важливою характеристикою для визначення здатності сталі піддаватися гартуванню. 2. За границю про-г'артовуваності переважно приймають напів-мартенситну зону, що складається з 50% мартенситу і 50% трооститу. 3. Експериментально прогартовуваність визначається за допомогою методу торцьового гартування.