Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 14

ЛІКВАЦІЯ — неоднорідність хімічного складу за об'ємом зливка, виливки, деталі, зерна, яка виникає при кристалізації металу: 1. Найбільша ліквація спостерігається у сплавів з великими інтервалами температур початку і кінця кристалізації. 2. Внаслідок ліквації в металі виникає ряд дефектів: гарячі тріщини в зливках, виливках і зварних швах, анізотропія механічних властивостей і ін. 3. Сірка і фосфор в сталях мають максимальну схильністю до ліквації. 4. Щоб попередити ліквацію за густиною, сплав охолоджують швидко. 5. Ліквацію вивчають за допомогою якісних і кількісних методів фізико-хімічного аналізу.

ЛІНІЯ ЛІКВІДУЄ — лінія на діаграмі стану, яка показує температуру початку кристалізації сплавів: 1. Між лінією ліквідує і лінією солідус в рівновазі знаходяться дві фази. 2. Склад рідкої фази при кристалізації змінюється по лінії ліквідує. 3. Лінія ліквідує представляє собою геометричне місце точок ліквідує.

ЛІНІЯ СОЛІДУС — лінія на діаграмі стану, яка показує температуру кінця кристалізації сплавів: 1. Для визначення складу і кількості фаз, що знаходяться в рівновазі при будь-якій температурі між лінією ліквідує і лінією солідус, треба скористатися правилом відрізків (правилом важеля). 2. Проекція точки перетину конноди з лінією солідус вказує склад твердої фази. 3. Лінія солідус представляє собою геометричне місце точок солідус.

М

МАГНІЙ — блискучий сріблясто-білий легкий метал зі густиною 1739 кг/м3 і температурою плавлення 651 °С (символ Мg): 1. Первинний магній, отриманий електролізом чи термічними способами, піддають рафінуванню.

2. Обробку магнію тиском проводять при підвищеній температурі. 3. Магній має малу міцність і пластичність. 4. При нагріванні магній активно окислюється і легко займається, особливо у вигляді порошку або дрібної стружки.

МАГНІТНА ПРОНИКНІСТЬ — фізична величина, яка кількісно характеризує здатність матеріалу намагнічуватися в магнітному полі (символ μ): 1. Відносна магнітна проникність феромагнітних металів досягає десятків і сотень тисяч одиниць, а для інших металів вона близька до одиниці. 2. Відносна магнітна проникність пов'язана з магнітною сприйнятливістю співвідношенням  μ = kμ+1. 3. Магнітна проникність залежить від швидкості зміни напруженості магнітного поля.

МАГНІТНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ — здатність матеріалу намагнічуватись в магнітному полі (символ kμ): 1. Вивчення магнітної сприйнятливості неорганічних матеріалів дає важливу інформацію про їх структуру, дозволяє будувати діаграми стану сплавів і т. п. 2. Магнітна сприйнятливість залежить від напруженості магнітного поля. 3. При дуже високій напруженості магнітного поля диференційна магнітна сприйнятливість досягає величини, яка властива парамагнітним матеріалам.

МАГНІТОМ'ЯКІ МАТЕРІАЛИ  — матеріали, які легко намагнічуються в магнітному полі і легко розмагнічуються поза ним: 1. Для магнітом'яких матеріалів характерні низька коерцитивна сила і малі втрати на гістерезис. 2. До магнітом'яких матеріалів відносяться пермалой, пермендюр, залізо армко, карбонільне і електролітичне залізо, електротехнічна сталь і ін. 3. Магнітом'які матеріали піддають термічній обробці в вакуумі чи в середовищі водню.

МАГНІТОСТРИКЦІЯ — зміна розмірів і форми тіла при його намагнічуванні: 1. Об'ємна магнітострикція в деяких сплавах досягає значної величини. 2. Експериментально магнітострикція найбільше вивчалась в полікристалічних феромагнетиках. 3. Для заліза поздовжня магнітострикція в слабкому магнітному полі має позитивний знак.

МАГНІТОТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ — матеріали, які важко намагнічуються в магнітному полі і важко розмагнічуються поза ним: 1. З магнітотвердих матеріалів виготовляють постійні магніти, що використовуються в мікродвигунах і у вимірювальних приладах. 2. Напівфабрикати з деформованих магнітотвердих матеріалів отримують у вигляді дроту, стрічок, смуг чи прутків. 3. Іноді після спікання магніто-тверді матеріали піддають пластичному деформуванню з подальшою обробкою різанням чи штампуванням.