Написання курсових робіт із загальних основ педагогіки та дидактики

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки початкової освіти

Курсова робота

методичні рекомендації

до написання курсових робіт

із загальних основ

педагогіки та дидактики

студентам педагогічного факультету

напрям підготовки 6.010102 "Початкова освіта"

Рівне-2016

Друкується за рішенням Науково-методичної комісії педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету

Методичні рекомендації до написання курсових робіт із загальних основ педагогіки та дидактики студентам педагогічного факультету / [ Б.П., З.М., С.Б. та ін.]; під ред. Колупаєвої Т.Є. – Рівне: РДГУ, 2016.– 40 с.

Укладачі: к.пед.н.,проф.,зав. каф.пед.початк.освіти РДГУ ;

к.пед.н., проф. каф. пед. поч. освіти РДГУ ;

к.пед.н., доц. каф. пед. поч. освіти РДГУ ;

к.пед.н., доц. каф. пед. поч. освіти РДГУ С.Б. ;

к.пед.н., доц. каф. пед. поч. освіти РДГУ О.В. Боровець;

к.пед.н., доц. каф. пед. поч. освіти РДГУ Т.В. Яковишина;

к.пед.н., доц. каф. пед. поч. освіти РДГУ О.А.Гудовсек;

викл. каф. пед. поч. освіти РДГУ Л.В. Усач;

викл. каф. пед. поч. освіти РДГУ О.М. Перець.

Рецензенти:

С.С.Пальчевський, доктор пед. наук, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки і акмеології Рівненського державного гуманітарного університету;

Л.Б.Герасименко, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри педагогіки Рівненського інституту слов’янознавства КСУ.

Рекомендовано кафедрою педагогіки початкової освіти, протокол № 5 від 11.05.2016 р.

© РДГУ, 2016


Зміст

Вступ                                                                                                4

1.  Понятійний апарат                                                                6

2.  Загальні вимоги до написання курсових робіт                   9

3.  Основні етапи педагогічного дослідження                         15

4.  Вибір теми курсової роботи                                                 15

5.  Збір матеріалу, добір літератури з теми, підготовка бібліографії                                                                        16

6.  Складання плану курсової роботи                                       22

7.  Робота над основним текстом курсової роботи                 24

8.  Оформлення курсової роботи та її обсяг                            27

9.  Укладання списку використаної літератури                      29

10.  Оцінювання та захист курсових робіт                                 30

11.  Використання результатів дослідження                              36

12.  Орієнтовна тематика курсових робіт                                   38

13.  Розширена тематика курсових робіт з педагогіки,

історії педагогіки та порівняльної педагогіки                             39

Додатки                                                                                            55

Список рекомендованої літератури                                              58


Вступ

Приєднання України до Болонського процесу, впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (КТСОНП) потребують нагального оновлення навчального процесу вищої школи у зв’язку з орієнтацією на європейську модель майбутньої професійної діяльності випускників.

Навчальний процес відбувається набагато ефективніше, якщо він пов’язаний із вирішенням професійних або проблемних ситуацій. Підготовка сучасного фахівця-дослідника можлива за умов творчого розвитку особистості студента, індивідуалізації процесу навчання, що відповідає КТСОНП.

Постає питання ефективності підготовки студентів до самостійної роботи, практичного мислення, здатності до творчого пошуку, дослідницької діяльності у вищій школі.

Курсова робота – одна з найважливіших частин навчального процесу, яка завершує вивчення спеціальних дисциплін, та фахової підготовки в цілому.

Курсова робота – форма індивідуальної роботи, основною метою якої є глибоке і творче вивчення одного або кількох проблемних питань теорії і практики з окремої дисципліни. Це також форма письмової перевірки виконання студентами практичних робіт, ступеня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу.

Курсова робота має на меті нелише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента і виконується після закінчення вивчення певного предмета або групи дисциплін.

Похожие материалы

Информация о работе