Положення про написання, оформлення та захист курсової роботи з навчальних дисциплін “Народознавство”, “Педагогіка”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство культури України

Камянець-Подільський коледж культури і мистецтв

П О Л О Ж Е Н Н Я

про написання, оформлення та захист курсової роботи

з навчальних дисциплін

Народознавство, Педагогіка

Камянець-Подільський, 2016

Укладачі: Н.Г.Лугачова, завідувач відділенням Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

                   Л.А.Григорків,методист Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Рецензент: І.Є.Червінська,заступник директора з навчальної роботи Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України

Розглянуто та рекомендовано на засіданні комісії культурологічних дисциплін

(протокол  №  __  від   __________2016 р.)

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної ради Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв

(протокол №  __  від   __________2016 р.)

1. Загальні положення

1.1. Курсова робота є обов’язковою складовою частиною навчально-виховного процесу. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р., курсова робота є одним із основних видів навчальних занять і формою контролю знань студентів.

1.2. Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з навчальної дисципліни та формує навички наукової роботи.

1.3. Курсова робота є одним із дієвих засобів контролю за вивченням студентами навчального матеріалу. Курсова робота сприяє більш свідомому оволодінню знаннями, уміннями та навичками; прищеплює студентам інтерес до наукових досліджень; ініціює процес вироблення навичок самостійної творчої роботи.

1.4. Робота над курсовим проектом сприяє умінню аналізувати практику навчання та виховання в сучасних культурно-мистецьких             закладах, удосконалювати набуті теоретичні знання в майбутній              професійній діяльності.

1.5. Курсова робота передбачена навчальними планами           спеціальностей і є завершальним етапом вивчення навчальних дисциплін: спеціальність “Народна художня творчість” – навчальна дисципліна  “Народознавство”, спеціальності “Хореографія” та “Музичне мистецтво” – навчальна дисципліна  “Педагогіка”.

1.6. Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальних дисциплін і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Виконання курсових робіт визначається наказом.

1.7. За  змістом курсова робота має відображати теоретичні та практичні знання студентів, носити навчально-дослідницький характер.

1.8. Виконується курсова робота під керівництвом викладача, який призначається навчальною частиною коледжу. Терміни виконання курсової роботи доводяться до студентів на початку семестру.

2. Мета і завдання курсової роботи

2.1. Курсова робота – це різновид студентської індивідуальної творчої роботи, яка передбачає закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення навчальної дисципліни, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

2.2. Курсова робота виконується з метою:

- закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань і практичних навичок студентів;

- систематизації та узагальнення навчального матеріалу;

- набуття навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, нормативною документацією, комп’ютерною технікою, використання сучасних інформаційних засобів  та технологій;

- виявлення наукових здібностей студентів і залучення їх до дослідницької роботи.

2.3. Основним завданням курсової роботи є підготовка майбутнього спеціаліста до професійної діяльності у відповідності до вимог сучасного суспільства.

3. Тематика курсових робіт

3.1. Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

3.2. Тематика курсових робіт має відповідати цілям та завданням професійної  підготовки фахівців на сучасному рівні розвитку науки і практики.

3.3. Тематика курсових робіт:

-   формується на початку навчального року;

- розглядається та затверджується на засіданні циклової комісії культурологічних дисциплін;

-   затверджується на засіданні науково-методичної ради коледжа;

- повинна відповідати завданням навчальної дисципліни, пов’язуватися з практичними потребами культурно-мистецької галузі, бути актуальною              й тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань.

3.4. Виконання декількох курсових робіт на однакову тему не допускається. Кількість тем не може бути меншою кількості студентів                    в академічній групі.

3.5. Тематика курсових робіт повинна щорічно оновлюватись (не менше

Похожие материалы

Информация о работе