Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 6

Емісійний доход у бухгалтерському обліку відображається записом: а)Дт46       Кт421;

Емітент - це: б) юридична особа, що випускає в обіг цінні папери;

З метою виявлення і оцінки ризиків суттєвого викривлення аудитор повинен: а)                  з'ясувати, як виявлені ризики можуть вплинути на твердження;б)визначити значущість ризиків; в)визначити вірогідність суттєвих викривлень;  г)правильні відповіді а, б, в.

З метою отримання аудиторських доказів щодо ефективності функціонування  внутрішнього  контролю протягом  певного  періоду аудитором здійснюються: а)тести контролю;

За  виявлення  факту шахрайства  або  помилки у фінансовій звітності аудитор: а)має право обмежитися негативним висновком щодо встановленого факту та припинити проведення аудиту;

За відхилення від проведення обов'язкової аудиторської перевірки з економічного суб'єкта стягується штраф у сумі від ... кратного розміру мінімальної оплати праці: б) 100 до 500;

За існування обмеження обсягу роботи аудитора, що вимагає висловлення умовно-позитивної думки, слід: А) в аудиторському висновку описати обмеження та зазначити можливі коригування фін. звітів, які могли б виявитися необхідними за відсутності обмеження;

Завершальним етапом ауд. перевірки є: 1)формування висновків і видача аудиторського висновку

Завершальним етапом аудиторської перевірки є: Б) узагальнення результатів аудиту і надання аудиторського висновку;

Завершальним етапом аудиторської перевірки є: б) узагальнення результатів аудиту і надання аудиторського висновку;

Задача аудитора: 1)перевірити бух. звітність і виразити про них думку

Займатися аудиторською діяльністю самостійно аудитор, котрий одержав кваліфікаційний сертифікат, може: в) одразу після реєстрації.

Закон України „Про аудиторську діяльність” визначає: а) поняття аудиторської діяльності та її суб’єктів;б) порядок надання аудиторських послуг; в) управління аудиторською діяльністю; г) визначає інші питання; д) усі відповіді вірні

Засоби і методи, що застосовуються для аудиторської перевірки в складних інформаційних системах, поділяються на такі групи: а) робота в реальному режимі часу з реальними даними, робота зі статистичними даними, робота з імітаційними даними, проведення аналізу спеціальними програмними засобами;

Застосовувані методи аудитора при організації внутрішнього аудита...а) порівняння фактичних показників із плановими елементами;б) кореляційний аналіз;в) генерацій випадкових чисел; г) усі правильно. 

Застосування комп'ютеризованих методів аудиту доцільне у випадках: а)відбору операцій для вибірки з основних електронних файлів;б)сортування операцій з конкретними характеристиками; г)           правильні відповіді а, б.

Звітність економічного суб’єкта, що підлягає аудиторській перевірці, в обов’язковому порядку повинна бути попередньо затверджена: а) власниками;

Звітність економічного суб'єкта, що підлягає аудиторській перевірці, в обов'язковому порядку повинна бути попередньо: в) складена, датована і підписана посадовими особами;

Згідно з МСА 500 достовірність аудиторських доказів залежить від: г)характеру аудиторських доказів та їх джерел.

Згідно МСА метою планування аудиторської перевірки фінансової звітності є:а) ефективне проведення аудиторської перевірки;

Згідно статті 4 Закону України „Про аудиторську діяльність в Україні” аудит визначається як: а) перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання, з метою підтвердження достовірності їх звітності, обліку, повноти та відповідності діючому законодавству та установленим нормативам;

Зменшення власного капіталу у вигляді вилучення його частини або розподілі між власниками відноситься до: б) витрат, які зменшують активи;

Знайдіть помилку Види ауд, ризиків: 1)зовнішній

Знайдіть помилку. В основі загальних аудиторських стандартів лежать концепції аудиторської теорії: 1)точність представлення

Знайдіть помилку: Стандарт "Осн. принципи, що регулюють аудит" містить принципи: 1)сумлінність; 2)конфіденційність; 3)компетентність

Знання бізнесу враховує: б)             загальні економічні фактори й умовив галузях, що впливають на бізнес суб'єкту господарювання;

Із наведених нижче елементів необхідно вибрати, що належить до основних елементів аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності згідно МСА 700: а) вступний параграф; в) назва документу;г) адресат;є) параграф, що описує обсяг аудиту;ж) підпис аудитора;з) адреса аудиторської фірми; і) висновок аудитора про перевірені фінансові звіти; к) дата аудиторського висновку;

Інвентаризація розрахунків з дебіторами проводиться: а) 1 раз у півроку;

Інформаційне забезпечення аудиту – це: а) робота по збору, реєстрації, передачі, обробці, узагальненню, збереженню та використанню інформації;

Інформаційні технології представляють конкретні ризики для внутрішнього контролю суб'єкта госп., в т.ч. такі як: а)використання програм, які неточно обробляють дані;б)несанкціонований доступ до даних;в)можливість втрати даних; г)правильні відповіді а, б, в.

Інформація є суттєвою, якщо: а)її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів фінансової звітності;

Інформація, яку використовує аудитор для формування висновків та на якій ґрунтується аудиторська думка, називається: в)аудиторськими доказами;

Існують наступні принципи організації внутрішнього контролю тих або інших об'єктів, виходячи з конкретної системи організації процесу формування і використання комп'ютерної інформації...б) принцип плановості;

Істотність, як значеннєве поняття при організації аудита в комп'ютерному середовищі...а) поняття, що утримуються у фінансовій звітності і підлягають комп'ютерній обробці;

Істотною відмінністю аудиту від державного контролю є: а) незалежність;