Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 16

Який МСА регламентує особливість проведення аудита на підприємствах які використовують окремі персональні комп'ютери...а) МСА 1001 "Середовище КІС - автономні мікрокомп'ютери";

Який прийом застосовує аудитор для того щоб упевнитися в забезпечені умов схоронності коштів у касі: 1)огляд приміщення каси

Яким методом  потрібно амортизувати нематеріальні активи? б) прямолінійним

Яким нормативним актом регулюються супутні послуги...б) "Контроль і якість аудиторських послуг";

Яким принципам повинні відповідати аудиторські докази? а)достатності;б)відповідності; г)правильні відповідь а, б.

Яким стандартом бухгалтерського обліку визначається поняття «основні засоби»: б) П(с)БУ 7;

Які види аудиторських висновків належать до модифікованих згідно МСА 700:Б)Безумовно-позитивний з пояснювальним характером;В) Умовно-позитивний;Г) Негативний;Д)Відмова від висновку;З) вірними відповідями є б, в, г, д;

Які види контролю здійснюють в умовах функціонування автоматизованих систем обробки інформації при організації аудита в комп'ютерному середовищі...а) структурний ( виробничий );б) контроль розробки;в) процедурний ( робітник ); г) усі правильно.

Які види робіт підлягають перевірці аудитором стосовно аудиту статутного капіталу: а) аудит складу статутного капіталу; б) аудит розміру статутного капіталу; в) аудит сплати внесків до статутного капіталу; г) усі перелічені види робіт

Які дані повинні бути враховані засновницькому договорі? а) вид товариства

Які документи використовуються в процедурі аудита операцій із власним капіталом: в) документи, які підтверджують право власності на майно.

Які з перерахованих ауд. доказів мають найбільше значення для аудитора: 1)інформація отримана аудитором у рез-ті проведення перевірки

Які з перерахованих аудиторських доказів мають найбільше значення для аудитора? В)документи, отримані безпосередньо від третьої сторони (банки, постачальники, покупці;

Які існують методи аудиторського контролю складних комп’ютерних систем: в) розмітка операцій, аудиторські файли, моментальні знімки, поточний контроль функціонування системи, аудиторські програмні засоби;

Які існують підходи до комп’ютерного тестування, якими можуть користуватися аудитори: а) відбір за допомогою комп’ютера певних операцій для їх подальшої перевірки вручну; б) перевірка системи внутрішнього контролю за допомогою імітаційних даних;в) перевірка системи внутрішнього контролю за допомогою реальних даних, оброблених аудиторськими програмними засобами; г) усі відповіді є вірними;

Які існують типи думок аудитора, що висловлюються в аудиторському висновку: а) безумовно-позитивна;в) умовно-позитивна;г) негативна;д) відмова від висновку; з) вірними відповідями є: а), в), г), д);

Які методи інвентаризації існують: б) суцільний і вибірковий;

Які обов'язки в аудитів при проведенні аудитів у комп'ютерному середовищі...а) уміння володіти термінологією в галузі комп'ютеризації і роботи з основними офісними програмами;

Які обставини обумовлюють надання умовно-позитивного висновку:А) несуттєвий вплив на думку аудитора у разі незгоди з обліковою політикою; Г) несуттєвий вплив на думку аудитора у разі обмеження обсягів його роботи;К) вірними відповідями є  а, г.

Які основні вимоги встановлюються до перевірки розрахунків з підзвітними особами: в) належність підзвітної особи до підприємства, що перевіряється

Які причини можуть обумовити надання безумовно-позитивного аудиторського висновку з пояснювальним параграфом:Б)невизначеність щодо допущень про безперервність діяльності під-ва; В)значна невизначеність , щодо подій після дати балансу, окрім допущень про безперервність; Є) вірними відповідями є  в, б;

Які розділи не повинна містити Програма аудиту? б) відповідальність аудитора за відмову від висловлення думки;

Яку діяльність можуть організовувати аудиторські фірми...б) научно-внедренческую;в) видавничу;г) методичну;

Якщо аудитор бажає продовжити термін дії сертифіката, то він повинен пройти повторну здачу кваліфікаційного іспиту: б) ні;

Якщо аудитор не в змозі отримати достатні аудиторські
докази, йому потрібно: а)висловити умовно-позитивну  думку  або відмовитись від висловлення;

Якщо аудитор отримує аудиторські докази ефективності процедур контролю протягом проміжного часу то: а) аудитору слід визнач., які додаткові ауд. докази необхідно отримати щодо решти

Якщо вплив на фін. звіти будь-якої незгоди з управлінським персоналом є настільки суттєвим та всеохопним, що недостатньо модифікувати висновок, щоб розкрити неповний характер фін. звітів, аудитор повинен: Б) Висловити  негативну думку;

Якщо інвентаризація проводиться вибірково, то доцільно перевіряти: а) кожне п'яте найменування цінностей;

Якщо обмеження в обсягу настільки суттєве та всеохопне, що аудитор не в змозі одержати достатні відповідні докази то він повинен: В) відмовитися від надання висновку;

Якщо підприємство вирішило змінити облікову політику та облікові дані, то це можливо  (г) свій варіант) в) з початку року

Якщо приріст (збиток) балансової вартості покупних матеріалів, сировини, що комплектують виробів перевищує їхню балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, аудитор повинен перевірити, щоб: а) їхня різниця віднімалася із суми валових витрат підприємства;)

Якщо резерв сумнівних боргів не буде визначено, то б) активи будуть занижені)

Якщо середовище контролю має недоліки, аудитор: б)проводить більше ауд. процедур станом на проміжну дату, а не на кінець року;

Якщо сума дебіторської заборгованості значна, то аудитор повинен: б) перевірити документи, що підтверджують суму дебіторської заборгованості;

Якщо у звітному періоді проводилася переоцінка основних засобів  то вона розкривається у фін. звітності в: в) Додатках.

Якщо управлінський персонал відмовляється вносити виправлення до фінансових звітів, а результати розширених аудиторських процедур не дають аудитору змоги зробити висновок, що сукупність невиправлених викривлень не є суттєвою, аудитор повинен: в)розглянути питання відповідного пояснювального параграфа до аудиторського висновку;