Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 15

Чистий прибуток діяльності підприємства визначається і перевіряється в послідовності: а) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), валовий прибуток (збиток), фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від звичайної діяльності, фінансовий результат від надзвичайної діяльності;

Що є додатковим критерієм визнання активів основними коштами: б) критерій вартості;

Що є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва й конкурентоспроможності випущеної продукції: а) нормування видатку матеріалів;

Що є об'єктом амортизації: в) всі основні засоби крім  земельних ділянок;

Що з перерахованого, не є критеріями достовірності інформації!? в)аудиторські докази, що надходять безпосередньо від керівника;

Що не відноситься до цілям внутрішнього аудита...б) установлення вірогідності і законності бухгалтерського обліку і звітності;

Що необхідно аудиторові перевірити після закінчення інвентаризації: в) якість її оформлення й правильність урегулювання інвентаризаційних розходжень;

Що необхідно перевірити на початку аудита матеріально-виробничих запасів: а) стан складських приміщень; оснащення місць зберігання цінностей вагами; мірною тарою й іншими вимірювальними приладами; стан охорони підприємства й дотримання пропускного режиму;

Що означає запис в бухгалтерському обліку: ДТ 361 – КТ 701; ДТ 901 – КТ 26: б) реалізовано готову продукцію покупцям, одночасно списано собівартість готової продукції;

Що повинен перевірити аудитор під час аудиту оренди основних засобів: а) правильність складання договорів на оренду майна; б) порядок розрахунків і структуру орендних платежів; в) схеми можливих проводок для відображення операцій із нарахуванням і перерахуванням усіх можливих платежів; г) усе перелічене

Що повинен перевірити аудитор при проведенні аудита переоцінки матеріальних ресурсів: а) нові ціни в рахунках постачальників або довідки підприємств-постачальників про нові ціни на їхню продукцію;

Що повинне збережуться при проведенні аудита в системі комп'ютерної обробки...в) мета й основні елементи його методології;

Що розуміється під датою завершення аудиту? 1)дата передачі звіту клієнту

Що таке консультування... в) надання послуг у відношенні змісту, процесу або структури задачі, при якій консультант сам не відповідає за виконання задачі, але допомагає тим, хто відповідає за це.

Що являє собою аудит? 1)перевірка достовірності б/о і звітності

Щоб отримати характеристик про галузь, в якій функціонує суб'єкт господарювання, аудитор повинен: а)перевірити, чи містять місцеві нормативи положення певні вимоги до фін. звітності тієї галузі, в якій функціонує даний СХ;

Як здійснюється аудитором перевірка обґрунтованості встановлених норм: г) шляхом контрольного запуску сировини й матеріалів у виробництво;

Яка кількість перевірок каси є вірною: в) щомісячна.

Яка процедура повинна бути обов’язково виконана при аудиті додаткового капіталу в частині безоплатно одержаних необоротних активів: а) перевірка повноти оприбуткування безоплатно одержаних необоротних активів;

Яка сума штрафу стягується з винних осіб при порушенні пломб під час проведення інвентаризації: б) 1-5%  вартості цінностей, які зберігаються в опломбованих складах;  

Яке   твердження   щодо   документування   дій   аудитора є правильним? а)   аудитору слід документувати висновки, сформульовані щодо довіри до процедур контролю, отриманих у попередніх звітних періодах; б)спосіб  документування   ґрунтується   на   професійному  судженні аудитора; в)правильні відповіді а, б;

Яке з наведених питань доцільно враховувати аудиторові під час розробки загального плану аудиторської перевірки? а) знання бізнесу; б) ризик і суттєвість; в) характер, час та обсяг процедур; г) усе перелічене

Яке значення для аудитора має інформація про кваліфікацію облікового персоналу замовника? 1)визначає ефективність внутрішнього контролю або аудиту

Яке твердження щодо процедур контролю є правильним? а)процедури контролю, піддані тестуванню шляхом виконання запитів у комбінації з перевіркою та повторним виконанням, надають більше упевненості, ніж процедури контролю, щодо яких аудиторські докази складаються лише з запитів; б)          для деяких процедур контролю доказом ефективності є документація; в)  правильні відповіді а, б;

Яке твердження щодо процедур по суті є правильним: а)процедури по суті виконуються з метою виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень;б)процедури по суті складаються з перевірки докладної інформації про класи операцій; в)                    правильні відповіді а, б;

Яке твердження щодо розуміння суб'єкту господарювання є правильним: а)членами групи аудиторів, що виконують завдання, слід обговорювати схильність фінансових звітів до суттєвих викривлень;

Яке твердження щодо сутності ризиків бізнесу є правильним? б)розуміння ризиків бізнесу збільшує ймовірність виявлення ризику суттєвого викривлення;

Яке твердження щодо сутності суттєвих ризиків є правильним? б)ідентифікація суттєвих ризиків є справою професійного судження аудитора;

Яке твердження щодо тестів контролю є правильним? а)           мета тестів контролю - оцінити, ефективність функціонування контролю; б) при плануванні тестів контролю аудитор розглядає необхідність отримання аудиторських доказів, що підтверджують ефективне функціонування процедур контролю; в)правильні відповіді а, б;

Яке твердження щодо тестування ефективності процедур контролю є правильним? а)тестування ефективності процедур контролю відрізняється від отримання аудиторських доказів про те, що заходи контролю впроваджені;

Який вид зв'язку існує між ризиком невиявлення й загальним рівнем властивого ризику та ризику контролю: в) зворотний;

Який документ є офіційною відповіддю при установленні взаємин між клієнтами й аудитором...в) лист-зобов'язання.

Який з наведених нижче принципів бухгалтерського обліку та звітності лежить в основі обліку затрат на підприємстві: в) нарахування та відповідності витрат та доходів підприємства.