Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 5

Директором ауд. фірми повинен бути: 1)аудитор

Дії відділу внутрішнього аудита при виявленні дослідження бухгалтерської звітності...а) виявлення і запобігання перекручувань;в) оповіщення керівника підприємства; г) відповіді а і в.

Діяльність господарчого товариства є незаконною, якщо: а) внески в статутний фонд не зроблені протягом календарного року з моменту реєстрації підприємства;

Діяльність суб’єкта господарювання вважається не законною, якщо: б) внески в статутний фонд не зроблено протягом календарного року з моменту реєстрації підприємства;

Для амортизації нематеріальних активів застосовується: в) прямолінійний метод;

Для висловлення аудиторської думки вимогами МСА 700 Аудиторський висновок про фін. звітність рекомендується вживати термін:А) «справедливо та достовірно відображують»; Б) «подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах»; В) вірними відповідями є а, б;

Для здійснення аудиторської діяльності аудиторові необхідно мати рівень знань: б)з економіки та галузевих дисциплін;

Для надання рівня впевненості аудитор: б) оцінює свідчення, зібрані в результаті проведення процедурі і висловлює думку;

Для оцінки інформаційних систем, що стосуються фінансової звітності, аудитор повинен отримати розуміння щодо: а)  класів операцій, що здійснюються в ході діяльності суб'єкта господарювання;б)способу, а допомогою якого інформаційна система відображає події;в)процесу підготовки фінансових звітів; г)   правильні відповіді а, б, в.

Для проведення аудиторської перевірки доходів та фінансових результатів діяльності підприємства інформаційним джерелом буде являтися: а) річні звіти, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, первинна та зведена документація, акти, довідки;

Для проведення держ. реєстрації АФ необх. подати док-ти: б) заяву на реєстрацію, підписану засновниками, статут, рішення про створення фірми, документи, які підтверджують сплату 30% статутного капіталу;

Для узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу економічного суб'єкта призначений рахунок:  в) 40;

Для характеристики фінансової стійкості аудитор перевіряє наступні коефіцієнти: в) коефіцієнти автономії, маневреності, фінансування, забезпеченості власними основними засобами та співвідношення позикових і власних засобів;

Для яких інших необоротних матеріальних активів передбачено, крім прямолінійного та виробничого, 2 додаткових методи амортизації: г) для малоцінних  необоротних активів і бібліотечних фондів

Для яких підприємств створення відділів внутрішнього аудита є необхідним...в) для великих занимающихся різними видами діяльності зі складною розгалуженою структурою;

До  аудиторських  процедур,   які застосовує аудитор  для одержання аудиторських доказів належать: а)оцінка ризиків;б)тести контролю;в)процедури по суті; г)правильні відповіді а, б, в.

До аудиторських процедур контролю вихід. даних не належить процедура: г) обробка вихідних даних

До аудиторських процедур не відноситься: в) планування;

До джерел інформації встановлюються наступні вимоги: а) достовірність, актуальність, точність, своєчасність, повнота, економічність, цілеспрямованість;

До загальнонаукових методів аудиторської перевірки відносяться: 1)дедукція; 2)індукція

До методу детального аудита відносяться...б) аналітичні процедури;

До основних проблем, пов’язаних з використанням комп’ютеризованих систем,  належить проблема: а) надмірної довіри до комп’ютерного контролю; б) відсутності можливості простеження угод при аудиті;в) ризику числових помилок, який є результатом використання неточних довідкових даних;г) великої залежності від нечисленних фахівців із комп’ютерів; д) усі відповіді є вірні

До процедур контролю належать: а)перевірка арифметичної точності записів;

До процедур оцінки ризику відносяться: а)          запити до найвищого управлінського персоналу та інших представників управлінського персоналу;б)аналітичні процедури;в)спостереження та перевірки; г)правильні відповіді а, б, в.

До складу нематеріальних активів підприємством внесено вартість ліцензій зі строком використання менше одного року. Чи є помилка? в) це груба помилка, тому що до складу нематеріальних активів відносять такі нематеріальні активи, що використовуються понад 1 рік.

До специфічних методів аудиторської діяльності відносяться: 1)інспекція; 2)вибірка; 3)тестування

До сумісних послуг відносяться: а) проведення семінарів, підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу підприємств;

До факторів, які відображені в середовищ контролю належать: б)філософія управлінського персоналу і стиль роботи;

До факторів, які впливають на необхідну кількість аудиторських
доказів, відносяться: г)      правильні відповіді а, в.

Договір-це: 1)угода юр. осіб про зміну, припинення прав і обов’язків

Додаткова підсумкова документація повинна оформлятися під однією із назв: 1)зауваження і рекомендації по результатам аудиторської перевірки.

Докази, отриманні самою ауд. фірмою, як правило, є більш достовірними, ніж докази, представлені ек. суб'єктом: 1)так

Документальна перевірка, а також перевірка всіх необхідних документів та їх реквізитів здійснюється аудитором на четвертому етапі аудиту запасів при підтвердженні: в) перевірці законності операцій.

Документування аудиторської перевірки передбачає складання: а) загального плану внутрішнього аудиту;в)програми внутрішнього аудиту;

Доповнити визначення: 1)норми професійної поведінки аудитора визначені у Кодексі професійної етиці

Доповнити визначення: Теоретичною основою аудиту як виду практичної діяльності є: 1)система його взаємопов’язаних методичних аспектів: концепцій, постулатів та стандартів

Доповніть визначення: 1)Аудиторська процедура - це методи збору ауд. доказів

Доповніть визначення: перекручування в бухгалтерському обліку та звітності можуть бути двох видів: шахрайство та помилки (преднаміренні і непреднаміренні)

Емісійний доход - це: б) різниця між фактичною ціною реалізації акцій та їх номінальною вартістю;