Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність)

Страницы работы

Содержание работы

Аналітичні процедури використовуються для: б) оцінки ризиків та внутрішнього контролю;

Аудит за рішенням керівництва називається: 1)ініціативний

Аудит фінансового стану включає визначення: а) платоспроможності;

Аудитор  повинен представити замовнику разом з аудиторським  висновком: Г) письмовий звіт;

Аудитор визнає недостачу та крадіжки товарно-матеріальних цінностей при підтвердженні факту: а) списання матеріалів на виробництво по завищеним нормам;

Аудитор дає висновок про вірогідність звітності: г) бухгалтерської, статистичної, податкової.

Аудитор за своїм розсудом може включити в текст листа-зобов'язання: а) відповідальність керівництва організації за відповідність фінансової інформації;

     Аудитор може використовувати професійне судження під час оцінювання: б)властивого ризику;

Аудитор може не погодитися управлінським персоналом щодо таких питань: А)  відповідності  облікової політики, методу її застосування, або   відповідності   розкриття інф-ції у фін. звітах;

Аудитор не може висловити безумовно-позитивну думку, якщо:А) обмеження обсягу аудиту може бути суттєвим; Б) незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або відповідності розкриття інформації у фінансовому звіті;Г) вірними відповідями є а , б.

Аудитор несе відповідальність за: А) свій висновок про бухгалтерські звіти організації, які перевіряються;

Аудитор несе відповідальність за: а) свій висновок про фінансові звіти організації, які перевіряються;

Аудитор обов’язково повинен перевірити, щоб сума розрахунків готівкою за товар, придбаний в одного постачальника за один день, не була більше, ніж: г) 10000 грн.

Аудитор одержує аудиторські докази для отримання розуміння елементів середовища контролю шляхом: в)поєднання запитів та інших процедур оцінки ризиків;

Аудитор отримує розуміння систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, використовуючи попередній досвід роботи й доповнюючи його: б)перевіркою створених документів і здійснених записів у процесі функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

Аудитор оцінює ризик контролю на високому рівні, якщо: а)система бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю замовника не є ефективною;

Аудитор перевіряє методи нарахування амортизації і терміни використання нематеріальних активів? а) так

Аудитор повинен вказати в окремому параграфі суттєві причини, по якім він обґрунтовує негативне судження. Цей параграф: в) передує заключному параграфу з висловленням думки аудитора;

Аудитор повинен достатньо розуміти системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, для того щоб: в)спланувати   аудиторську    перевірку   й   розробити ефективний аудиторський підхід;

Аудитор повинен задокументувати інформацію, яка є важливою з погляду формування аудиторських доказів при: а) аудиті фінансової звітності;б) огляді фінансових звітів; в) аудиті спеціального призначення; г) в усіх перелічених випадках.

Аудитор повинен одержати достатнє розуміння середовища контролю і системи бухгалтерського обліку, щоб: а)зрозуміти основні класи операцій, що здійснюються суб'єктом господарювання; б)визначити і зрозуміти суттєві облікові записи, підтверджуючі документи й рахунки у фінансових звітах; в)оцінити   ставлення  директорів   і   управлінського   персоналу,   їх поінформованість і дії стосовно заходів внутрішнього контролю; г)      правильні відповіді а, б, в.

Аудитор повинен оцінити властивий ризик на рівні фінансового звіту під час: б)розробки загального плану аудиторської перевірки;

Аудитор повинен перевірити, чи всі принципові питання знайшли відображення в обліковій політиці? а) так

Аудитор повинен перевірити, як відображаються запаси в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності? в) на свій розсуд а) так

Аудитор повинен перевіряти, включення в облікову політику підприємства питань визначення величини вартості критерію віднесення матеріальних активів до малоцінних необоротних активів? а) так

Аудитор повинен представити разом з ауд. висновком: 1)ауд. докази; 2)письмовий звіт і копії бух звітності .

Аудитор покликаний: Г) надати обґрунтовану впевненість в тому, що фін. звіти в цілому вільні від суттєвих викривлень, спричинених шахрайств або помилок.

Аудитор при виконанні договірних зобов'язань має право на... а) перевіряти первинну документацію по обліку фінансово-господарської діяльності замовника; б) одержувати необхідну для аудита інформацію від третіх осіб; в) залучати для роботи на договірній основі фахівців, крім осіб працюючих у замовника; г) усі правильно.

Аудитор розглядає суттєвість: а)на рівні сальдо окремих рахунків;б)на рівні класів операцій;в)                на рівні фінансових звітів в цілому; г)правильні відповіді а, б, в.

Аудитор своїм висновком підтверджує якісні характеристики фінансової звітності, до яких відносять: б) достовірність, зіставність, доречність, зрозумілість та адекватність тлумачення;

Аудитори, що надають аудиторські послуги, виступають як... б) суб'єкти підприємницької діяльності;

Аудиторові варто пам'ятати, що до числа валових витрат не ставляться витрати: в) витрати не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними й іншими документами;)

Аудитором виявлено факт зміни облікової політики підприємства протягом звітного періоду. Чи вплине це на подальший хід аудиторської перевірки і яким чином? в) зміна облікової політики підприємства протягом звітного періоду приведе до більш детального вивчення змін та правильності їх відображення в бухгалтерському обліку.

Аудитором може бути: 1)громадянин України

Аудитором перевіряється власний капітал і зобов’язання виходячи з: в) встановлення обґрунтованості операцій по формуванню прибутків і збитків та їх використання, встановлення повноти формування статутного капіталу, перевірки повноти відображення показників власного капіталу.

Аудитором при проведенні внутрішнього аудиту використовуються слідуючи способи: а) системи аудиту даних;

Аудитором розбіжності між даними бухгалтерського обліку та даними інвентаризаційних описів перевіряються на основі: а) акту інвентаризації;

Аудиторська діяльність - це: в) підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) щодо здійснення аудиторських перевірок бухгалтерської звітності, а також щодо надання супутніх аудиту послуг

Аудиторська діяльність: 1)здійснюється сертифікованими аудиторами

Аудиторська фірма може здійснювати діяльність: 1)при наявності в ній одного сертифікованого аудитора

Аудиторська фірма може консультувати своїх клієнтів з питань законодавства: а) податкового, бухгалтерського, банківського;

Аудиторська фірма може утворюватися на основі: 1)різних форм власності

Аудиторська фірма несе відповідальність за: а) якість і терміни надання супутніх аудиту послуг;

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Аудит
Тип:
Ответы на тесты
Размер файла:
255 Kb
Скачали:
0