Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 11

По закінченні договору на проведення аудиторської перевірки контрольована організація зробила аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Які можливі дії керівника аудиторської фірми? 1)прийме пропозицію на умовах, що склалися на ринку даних послуг

По портфелі замовлень на аудиторські послуги фірма складає плани своєї діяльності на: г) календарний рік з розбивкою по кварталах.

По якій вартості  поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до валюти балансу (згідно з П(с)БО 10)? в) по чистій реалізаційній

По якій вартості основні засоби зараховуються на баланс: в) первісної.

Податкова інспекція потребувала від аудиторської фірми інформацію про клієнта фірми. Чи повинна аудиторська фірма надати запитану інформацію? 1)ні

Податкові служби корегують плани перевірок, відповідно до результатів аудиторського висновку. 1)ні

Помилкою  є  ненавмисне  викривлення  інформації у  фінансових звітах, що передбачає: г)   правильні відповіді б, в.

Поняття „негативна впевненість” використовується при: а) огляді фінансової звітності;

Поняття аудиторської вибірки при організації внутрішнього аудита...в) вибіркове дослідження складових рахунків і масив операцій і інших видів генеральних сукупностей по обраним з цих сукупностей при охопленні менш 100%;

Попередня оцінка ризику контролю щодо тверджень у фінансових звітах має бути високою за винятком випадків, коли аудитор: а)може визначити заходи внутрішнього контролю стосовно тверджень, які, з певною ймовірністю, запобігатимуть суттєвим викривленням або виявлятимуть і виправлятимуть такі викривлення; б)планує проводити тести для підтвердження оцінки; г)правильні відповіді а, б.

Портфель замовлень на аудиторські послуги формується... в) по договорах, а також замовленням, що надходять від підприємств і підприємців;

Послуги щодо ведення, відновлення бухгалтерського обліку, складання податкових декларацій : бухгалтерської звітності є: б) не сумісними з проведенням в економічного суб'єкта аудиторської перевірки.

Початком діяльності аудиторської фірми являється: б) дата занесення її до Реєстру аудиторських фірм;

Початком перевірки підзвітних сум є: б) визначення залишку коштів у касі;

Право на одержання сертифікату мають (перелічити):1)громадяни України; 2)особи зі стажем роботи не менше 3-х років на посаді бухгалтера, юриста, фінансиста; 3) особи що мають вищу фахову освіту

Працювати в аудиторській фірмі на посаді аудитора можуть: г) тільки особи, що мають кваліфікаційний сертифікат.

При аудиті нематеріальних активів вони повинні відповідати наступним вимогам для прийняття на облік: б) мати товарну форму, мати законодавче підтвердження, ціну і вартість,  приносити прибуток;

 При аудиті статутних документів та облікової політики аудитор має перевірити, чи знайшов відображення в обліковій політиці порядок визначення резерву сумнівних боргів? а) так

При аудиті фінансової звітності використовують данні інвентаризації за: в) рік.

При аудиті формування облікової політики підприємства необхідно пересвідчитися в наявності а) наказу керівника підприємства про облікову політику

При аудиторській перевірці запасів та матеріальних цінностей на підприємстві аудитор використовує інформацію: а) кількісного, сумового та кількісно-сумового обліку;

При безоплатно отриманих основних засобів аудитор перевіряє наявність наступних документів: в) акт приймання – передачі.

При безоплатному отриманні основних  засобів аудитор перевіряє правильність їх оцінення, тобто: а) ОЗ повинні бути оцінені за ринковою вартістю;

При визначенні методу амортизації основних засобів, аудитор повинен перевірити який з них відображено в обліковій політиці? а) так

При здійсненні аудита валових видатків аудиторові необхідно звернути увагу на віднесення до валових витрат підприємства: а) витрат подвійного призначення;

При одержанні аудиторських доказів аудитор повинен оцінити їх: а) правдивість;

При організації аудиторських послуг аудитор не має право на... б) розголошенні інформації про діяльність підприємства, що перевіряється їм;

При оцінці складності автоматизованої обробки інформації аудитору необхідно враховувати: а) ступінь інтеграції інформаційних систем;б) ступінь спільного використання різними системами однієї і тієї ж облікової бази даних; в) відповіді а) і б) вірні;

При перевищенні встановлених термінів використання виданої у підзвіт готівки, а також за видачу в підзвіт готівки без повного звіту про раніше видані грошові кошти існує  розмір стягнення у розмірі: а) 25% виданих у підзвіт сум;

При перевірки правильності переоцінки основних засобів аудитор використовує наступні методи: а) тестування на відповідність, порівняння;

При перевірці вибуття запасів, які мають однакове призначення й однакові умови використання, аудиторові варто пам'ятати, що: б) може застосовуватися тільки один метод;

При перевірці операції по вибуттю основних засобів аудиторові варто встановити, якщо на підприємстві постійно діюча комісія, що: а) оформляє всі документи по вибуттю окремих об'єктів основних засобів;б) визначає неможливість використання окремих об'єктів основних засобів і неефективність подальшого їхнього ремонту;

При перевірці операцій з орендованими основними засобами аудитор повинен перевірити наявність: а) договорів оренди; б)правильність і обґрунтованість ставок орендної плати; в) порядок проведення ремонту орендованих основних засобів; г) порядок повернення основних засобів орендодавцеві

При перевірці статутного капіталу акціонерного товариства потрібно мати на увазі б) номінальна вартість привілегійованих акцій не повинна перевищувати 25% статутного капіталу

При плануванні необхідно враховувати...а) достатність і ефективність систем контролю і керування ризиками даного об'єкта аудита;в) можливості удосконалення систем контролю і керування ризиками;