Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 13

Розуміння характеру суб'єкта господарювання дає можливість: б)зрозуміти класи операцій, залишки на рахунках і розкриття інформації, яке можна очікувати у фінансових звітах;

Роль консультантів в організації аудита в комп'ютерному середовищі...в) розробляють програми навчання для службовців;

Самими характерними видами зловживань серед операцій по придбанню матеріальних цінностей є: г) всі відповіді вірні;

Сертифікати аудиторів видаються на строк: в) п’ять років.

Система внутрішнього контролю включає питання безпосередньо пов'язані з функціями контролю, а саме: а)середовищем контролю; б)процедурами контролю; г)правильні відповіді а, б.

Скільки існує видів аудиторських висновків згідно МСА 700: б) п’ять;

Скільки існує типів думок аудитора, що висловлюються в аудиторських висновках: Б) 4

Скільки методів нарахування амортизації основних засобів існує в Україні? в) 6

Склад бухгалтерської звітності встановлює: а) П(С)БО 1;

Складання виробничо-технологічного плану передбачає розрахунок:в)людських ресурсів;

Способи внутрішнього аудита поділяються на...б) способи аудита систем і детальне тестування;

Статті бухгалтерської звітності, що становить за звітний рік, повинні підтверджуватися: а) результатами інвентаризації майна й фінансових зобов'язань

Статутний капітал аудиторської фірми повинен бути сплачений на момент реєстрації не менше, ніж: а) 30%

Статутний капітал підприємства - це: а) сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві під час його створення для здійснення господарської діяльності;

Статутний капітал повинен бути оплачений на момент реєстрації аудиторської фірми и учасниками не менше, ніж на відсотків: б) 30;

Створення резерву сумнівних боргів відбувається виходячи з: в) платоспроможності окремих дебіторів.

Суб’єкти господарювання державного сектору не можуть вимагати від аудиторів надання висновків про: а) включення у річний звіт показників діяльності, які характеризують рівень продуктивності, якість та обсяг послуг;

Супутні аудиту послуги за своїм змістом підрозділяються на: а) сумісні та не сумісні з проведенням в економічного суб'єкта обов'язкової аудиторської перевірки; б) послуги дії, послуги контролю, інформаційні послуги;

Твердження управлінського персоналу, які містяться у фінансових звітах, класифікуються за ознаками: а) достовірності; в) подання і розкриття інформації;

Термін корисного використання встановлюється: б) самостійно підприємством;

У активі балансу відображаються залишки за рахунками класів: б) 1, 2, 3;

У випадку відсутності чи ушкодження документа, що відображають фінансово-господарську діяльність суб'єкта, необхідно прийняти рішення про: б) відновлення бухгалтерського обліку;

У випадку часткової ліквідації об'єкта основних засобів що відбувається з його первісною вартістю й зношуванням: в) зменшується відповідно на суму первісної вартості й зношування ліквідованої частини об'єкта.

У виробничо-технічному плані внутрішнього аудиту визначаються: а) цілі и терміни аудиторської перевірки; в) склад груп аудитора;г) підрозділи підприємства, які необхідно перевірити.

У відповідь на оцінені ризиків аудитор виконує аудиторські
процедури з метою: а)        зниження аудиторського ризику;

У загальному плані внутрішнього аудиту визначаються: г) Підрозділи підприємства, які необхідно перевірити.

У пасиві балансу відображаються залишки за рахунками класів: б)4, 5, 6;

У програмі аудиту зазначається: а)   завдання для кожної ділянки ауд. перевірки та процедуриауд. перевірки;

У процесі аудита фінансової  звітності перевіряють: в) Форма № 4 "Звіт про власний капітал".

У процесі планування аудиту аудитору слід: г)правильні відповіді а, б, в.

У робочих документах аудиторської перевірки аудитор повинен відобразити: б)оцінку ризику контролю;

У середовищі комп'ютерних інформ. систем цілі тестів контролю: в)не відрізняються від цілей тестів контролю при ручній обробці даних, однак деякі аудиторські процедури можуть змінюватися;

У фінансовому бюджеті внутрішніх аудиторських перевірок визначаються: б) потреби в ресурсах у грошовому виражені! в розрізі статей витрат;

У яких випадках первісна вартість основних засобів можуть змінюватися : б) ліквідації (часткової);в) додаткових витрат на придбання.)

Укажіть вірну відповідь. В основі робочих стандартів лежать концепції аудиторської теорії: 1)доказовість

Укажіть вірну відповідь. В основі стандартів звітності лежать концепції аудиторської теорії: 1)точність представлення

Укажіть вірну відповідь. Стандарти, що є інтелектуальною власністю і комерційною таємницею: 1)внутрішньо фірмовими

Укажіть користувачів фінансової звітності, які представляють та захищають інтереси клієнта: в) аудитори та аудиторські фірми

Укажіть правильну послідовність проведення аудита...г) планування перевірки, збір фактів і інформації, оцінка адекватності системи керування і контролю, верифікація.

Умови, при яких здійснюється внутрішній аудит...а) структура керування;

Управлінський персонал зобов'язаний: г)правильні відповіді б, в.

Установить відповідність: форма та зміст звітності визначені положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: 1. Баланс; 2. Звіт про фінансові результати; 3. Звіт про рух коштів; 4. Звіт про власний капітал: а)П(С)БО4;   3 б) П(С)БО 5; 4  в)П(С)БОЗ; 2  г)П(С)БО2.  1

Установіть відповідність: 1)вступна — відомості про аудитора; 2)аналітична - звіт про загальні рез-ти перевірки; 3)підсумкова — думка про достовірність бух. звітності

Установіть відповідність: 1)загальні - підготовка і досвід; 2)стандарти практичної роботи - отримання конкретних доказів; 3)звітності - висловлення думки

Установіть відповідність: 1)обов'язковий аудит - комплексний; 2)ініціативний аудит - тематичний