Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 4

Визначити за наведеним прикладом вид аудиторського висновку та причину, що обумовила його надання: “У результаті проведення аудиту встановлено, що в обліку підприємства недостатньо розкрито інформацію по довгострокових фінансових інвестиціях, відсутній розподіл за видами фінансових інвестицій. Отже для розкриття цієї інформації необхідно внести зміни до облікової політики згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. На нашу думку, за винятком пропуску інформації, зазначеної в попередньому параграфі, фінансові звіти відображають достовірно і повно фінансову інформацію в усіх суттєвих аспектах”. Варіанти відповідей: д) умовно-позитивний з причини недостатності розкриття інформації;

Визначте дії керівництва аудиторської фірми? В) здійснить аудиторську перевірку і надасть відповідний аудиторський висновок

Використання форми обліку, орієнтованої на прогресивні методи формування вихідної інформації повинне забезпечувати сполучення наступних видів обліку...б) синтетичного й аналітичного;г) систематичного і хронологічного.

Вирішення суперечок між економічними суб’єктами та аудиторськими фірмами здійснюється державним органом: в) АПУ

Висловлення аудитором умовно-позитивної думки може відбутися у зв’язку з: а)незгодою аудитора з управлінським персоналом щодо недостатності розкритої інформації;

Витрати на модифікацію, добудування, дообладнування включаються у вартість: а) первісну;

Витрати на проведення аудиту підприємство-клієнт відносить: 1)списані за рахунок власних коштів

Витрати які здійснюються для підтримки основних засобів у робочому стані включаються у видатки: б) того періоду в якому були понесені;

Виходячи зі способу їхнього одержання аудиторські докази розрізняють...а) внутрішні, зовнішні, змішані;

Виявлена недостача основних засобів повинна бути віднесена на: в) матеріально відповідальна особа.

Виявлені під час аудиторської оцінки фактори ризику шахрайства: г)аудитор зобов'язаний задокументувати та документально оформити відповідь із розкриттям інформації щодо будь-яких таких факторів.

Виявлені помилки стосовно аудиту капіталу, а також факти шахрайства необхідно згрупувати з метою: б)встановлення їх суттєвості і підготовки підсумкової аудиторської документації;

Відкрите акціонерне товариство підлягає обов’язковій аудиторській перевірці: в) незалежно від числа акціонерів і розміру статутного капіталу

Відомості про суб'єкта господарювання можуть отримувати з таких джерел: б)попереднього досвіду, роботи з суб'єктом;

Відповідальність аудитора за висловлення думки стосовно фінансової звітності повинна бути: а)чітко викладена в вступному параграфі стандартного висновку аудитора;

Відповідальність за виправлення   викривлень   звітності,   що виникли внаслідок шахрайства або помилок, несе:  б)аудитор;

Відповідальність за розробку та документальне оформлення загального плану аудиторської перевірки покладається на: в)аудитора;

Вкажіть вірну відповідь. Правила (стандарти) аудиту є: 1)докладними правилами і нормативами, що охоплюють всю аудиторську роботу.

Внутрішній аудит акціонерного товариства здійснюється: г) ревізійною комісією.

Внутрішній аудит вважається виконаним за умови, якщо: б) введені аудитором рекомендації та ліквідовані виявленні відхилення в виробництві;

Внутрішній аудит забезпечує: б) підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів і матеріально відповідальних осіб за виконання ними своїх обов'язків, запобігання негативних явищ під час здійснення господарських операцій, пов'язаних з рухом майна та зобов'язань економічного суб'єкта.

Внутрішній аудит може здійснюватися: б) відділами внутрішнього аудиту; в) працівниками (фахівцями), безпосередньо підлеглим керівництву підприємства.

Внутрішній аудит на підприємствах різних форм власності може здійснюватися: в) підрозділами внутрішнього аудиту.

Внутрішній контроль включає наступні складові: а)процедури контролю;б)моніторинг заходів контролю;в)середовище контролю; г) правильні відповіді а, б, в.

Враховуючи оцінку  властивого  ризику  та   ризику  контролю, аудитор повинен: б)   розробити  процедури  по  суті,  які  б  зменшували  до  допустимо низького рівня ризик невиявлення шахрайства або помилок;

Встановити, чи вірне дане твердження: 1)ризик внутрішнього контролю знижується при наявності структури внутрішнього аудиту

Встановіть відповідь: 1)загальні - основні принципи аудиту; 2)робочі - планування аудиту; 3)звітності - ауд. висновок

Встановіть, чи вірне дане твердження: 1)якщо ризик внутрішнього контролю низький, то аудитор може зменшити обсяг вибірки

Вступний параграф аудиторського висновку згідно  МСА 700 «Аудиторський висновок про фін. звітність» повинен містити: В) перелік перевірених фін. звітів і відомості про відповідальність управлінського персоналу с/г відповідальність  аудитора;

Головна задача діяльності Аудиторської Палати України: б) сприяння розвитку аудиту в Україні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності;

Граничне число учасників аудиторської фірми у формі ЗАТ, виходячи з західноєвропейського досвіду, не повинне перевищувати  чоловік: а) 30-50;

Датою аудиторського висновку є дата: А)завершення аудиторської перевірки;

Держ. регулювання аудит. діяльності в Україні здійснює: в) АПУ.

Держава контролює та регулює організацію внутрішнього аудиту на підприємствах: б) ні.

Державні органи, у яких вирішуються суперечки економічних суб'єктів і аудиторських фірм (аудиторів) - це: г) Господарський суд.

Джерела інформації, котрі використовуються при підготовці проведення аудиту поділяються: в) джерела вказані в пунктах а і б.

Джерелами інформації при аудиті статутних документів та облікової політики є: б) свідоцтво про реєстрацію в органах державної влади г) свідоцтво про реєстрацію в податковій інспекції

Джерелом інформації для аудита основних засобів не є: б) установчі документи підприємства;