Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 10

Перевірка арифметичної точності документів чи записів, це: в)перерахування;

Перевірка достовірності показників річної бухгалтерської звітності проводилася помічником аудитора під його керівництвом. Хто несе відповідальність за аудиторський висновок: 1)аудиторська фірма

Перевірка обґрунтованості встановлених норм витрат матеріалів досягається: в) документальною перевіркою.

Перевірка фінансової звітності проводиться аудитором в такій послідовності: а) формальна, аналітична перевірка, перевірка по суті та перевірка показників звітності;

Перевіряючи правильність ведення синтетичного обліку запасів на підприємстві, аудитору необхідно використовувати метод: б) зустрічної перевірки оборотів в регістрах обліку по 2 класу і правильність формування залишків;

Перевіряючи якість інвентаризації основних засобів, особливу увагу приділяють наявності на підприємстві основних коштів: а) які перебувають за його боковими вівтарями й стали непридатними для використання й підлягають списанню;

Перед органом, що перевіряє, поставлена задача установити повноту і своєчасність здійснення розрахунків з бюджетом по прибутковому податку за 2000-2001р. дана перевірка здійснюється: 1)податковою інспекцією

Переконаність аудитора в достовірності твердження, зробленого однією стороною для іншої, відбивається в наступних рівнях: в) високому; помірному; рівні «упевненість не висловлюється»

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві відносяться до компетенції в) власників або уповноваженої посадової особи

Питання, які повинен розглянути аудитор, для отримання інформації про бізнес клієнта: а)загальні економічні фактори;б)галузь бізнесу;в)структура власності; г)правильні відповіді а, б, в.

Під   час  розробки  аналітичних процедур по  суті аудитор розглядає такі питання: а)доречність  застосування  аналітичних   процедур до   конкретного твердження; б)чи   є  достатньо  точним   очікування  для   визначення  суттєвого викривлення на потрібному рівні впевненості; в)                  суму будь-яких відхилень у відображених у звітності сумах від очікуваних величин, яка буде прийнятною; г)      правильні відповіді а, б, в.

Під наданням супутніх аудиту послуг розуміється: г) постановка, відновлення, ведення бухгалтерського обліку.

Під середовищем контролю розуміють: а)функції осіб управлінського рівня, а також ставлення, усвідомлення та дії цих осіб, які стосуються внутрішнього контролю суб'єкта господарювання;

Під час аудиту грошових коштів аудитор застосовує: а) вибіркову перевірку;

Під час аудиту статутних документів суб’єкта підприємницької діяльності аудитор здійснює формальну перевірку наявності: а)установчого договору, статуту підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво про взяття суб’єкта на облік в органах податкової служби, в Пенсіонному фонді та фонді соціального страхування;

Під час аудиту статутних документів суб'єктів підприємницької діяльності аудитор здійснює формальну перевірку наявності: г)установчого договору, статуту підприємства, свідчення про державну реєстрацію, свідчення про взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік в органах податкової служби, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування, дозволу на виготовлення печаток і штампів, відомостей про наявні у підприємства рахунки в установах банку.

Під час виявлення нестачі основних засобів їх облік до моменту остаточного відшкодування вартості таких засобів здійснюється на за балансовому субрахунку: в) 072;

Під час розробки загального плану аудиту аудитору слід враховувати наступні моменти: а)знання бізнесу замовника; в)характер, час та обсяг аудиторських процедур; г)правильні відповіді а, в.

Підготовчий етап консультування завершується: б)підписанням контракту;

Підлягають обов’язковій щорічній аудиторській перевірці економічні суб’єкти, якщо в їх статутному капіталі: а) є частка, що належить іноземним інвесторам;

Підписи на статутних документах мають бути завірені нотаріально? г) обов’язково

Підприємство зобов’язане використовувати Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку? а) так

Підприємство зобов'язане переоцінити об'єкт основних засобів якщо його залишкова вартість відрізняється від справедливої вартості на дату балансу: б) більш ніж на 10%;

Підприємство створене 23 липня 2004 року. Вкажіть гранично можливу дату першого річного та квартального балансу для даного підприємства: а) 31 грудня 2004 року; 30 вересня 2004 року;

Підприємством реалізовано готову продукцію на суму 12000 грн., в тому числі ПДВ 2000. Аудитором перевірені бухгалтерські записи обліку доходів і фінансових результатів. 361 – 701 – 12000 – Реалізована покупцям готова продукція 701 – 641 -2000 – Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ 701 – 791 – 10000 – Чистий дохід віднесено на фінансовий результат. Який с записів не вірний? в) всі операції відображені вірно.

Підсумковим документом при наданні аудиторських послуг у вигляді експертиз може бути: а) Аудиторський висновок;

Після укладання договору про надання аудиторських послуг по підтвердженню річної бухгалтерської звітності, проведених в обов’язковому аудитор встановив факт незаконних операцій, які спричинять в найближчому майбутньому банкрутство організації, що перевіряється. Визначте дії керівника аудиторської фірми. в) здійснить аудиторську перевірку і надасть відповідний аудиторський висновок.

План аудиторської перевірки розробляє: а) керівник служби внутрішнього аудиту;

План аудиторської перевірки розробляється: а) аудитором, відповідальним за проведення аудиторської перевірки;

Планування здійснюється: б)           постійно протягом усього терміну виконання завдання із аудиторської перевірки;

По економічним результатам діяльності, об'єкти аудиту діляться на: А), об'єм виробництва, собівартість, прибуток;