Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 8

На момент реєстрації акціонерного товариства необхідно оплатити б) 50% статутного капіталу)

На обсяг тестів контролю впливають наступні фактори: а)частота виконання контролю суб'єктом господарювання; б)тривалість часу протягом періоду аудиторської перевірки, коли аудитор довіряє операційній ефективності контролю; в)правильні відповіді а, б;

На останньому етапі аудиту статутних документів та облікової політики аудитор: в) ознайомлюється з документообігом на підприємстві, способами технічної обробки інформації додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку

На останньому етапі перевірки підприємства аудитор знайомиться з  в) додатковою системою рахунків та реєстрів аналітичного обліку

На першому етапі аудиту організації обліку запасів на підприємстві аудитор перевіряє: а) правильність вказаної у звіті суми запасів і відповідність її Головній книзі та обліковим регістрам;

На першому етапі аудиту статутних документів необхідно: а) перевірити, що сторінки статуту и установчого договору пронумеровані, прошнуровані и скріплені печаткою нотаріуса та печаткою ор­гана державної реєстрації, а також чи є документи, що підтверджують дозвіл на виготовлення печаток і штампів підприємства

На першому етапі перевірки відповідності обліку затрат на виробництво аудитор здійснює: б) ознайомлення з процесом виробництва і реалізації продукції, складає план проведення аудиту;

На першому етапі проведення аудиту доходів і витрат здійснюються процедура: б) перевірка достовірності ведення обліку по напрямкам діяльності, дотримання необхідних процедур організації здійснення господарських операцій відносно доходів та фінансових результатів;

На підприємстві аудиторська перевірка доходів суб’єкта господарювання розпочинається з визначення моменту визнання доходу у відповідності з критеріями П(с)БО   “Доходи”: а) 15;

На підприємстві собівартість реалізованої продукції ведеться на 901 рахунку, де по дебету відображається списання собівартості продукції на фінансовий результат, а по кредиту – собівартість реалізованої продукції. Чи виявив аудитор помилку і яку? б) не вірні записи по дебету і кредиту рахунку 901;

На ризики суттєвого викривлення можуть вказувати наступні події: а)наявність спільних підприємств;б)суттєві операції з пов'язаними сторонами;в)зміни в середовищі інформаційних технологій; г)правильні відповіді а, б, в.

На стадії планування перевірки розмір внутрішньогосподарського ризику становить 80%, ризику контролю 50%, а розмір процедурного ризику (ризику невиявлення) 10%. Визначити розмір ризику при аудиті: 1)0,04

На стадіях аудиторської перевірки аудитор застосовує судження щодо аспектів, для яких важливим є знання бізнесу: г) правильні  відповіді а, б, в.

На які категорії поділяються твердження аудитора під час оцінювання ризиків? а)твердження   щодо   класів   операцій   та   подій   за   період,   що перевіряється;б)твердження про залишки на рахунках на кінець періоду;в)твердження про подання та розкриття інформації; г)правильні відповіді а, б, в.

На якому етапі проводиться перевірка правильності відображення статутного капіталу, додаткового капіталу та резервів? б) на другому

Навіщо аудиторові необхідно перевірити дані, які втримуються у відділі кадрів: б) для перевірки дотримання на підприємстві законодавчо встановленого порядку прийому на роботу й звільнення матеріально-відповідальних осіб;

Навмисний пропуск у фінансовій звітності подій, господарських операцій чи іншої суттєвої інформації є ознакою: а)неправдивих фінансових звітів;

Навмисні дії однієї або кількох осіб з управлінського персоналу, працівників або третіх сторін, які використовують обман, щоб отримати нечесні або незаконні переваги, називаються: в)   шахрайством;

Надлишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації відносяться: б) результати господарської діяльності;)

Найбільш розповсюдженими організаційно-правовими формами аудиторських послуг аудиторських фірм є: г) ЗАТ і ТОВ

Найслабкіше місце комп’ютерних систем – це: а) введення даних;

Напрямком діяльності внутрішніх аудиторів може бути: в) організація і удосконалення документообігу на підприємстві, вивчення системи підбору персоналу.

Національні нормативи аудиту в Україні затверджуються: б) АПУ;

Не включаються в первісну вартість запасів: а) наднормативні втрати й недостачі запасів; б) відсотки за користування позиками; в) видатки на збут; г) всі варіанти вірні;

Не підлягають амортизації й ведуться за рахунок відповідних джерел фінансування: а) витрати бюджету на будівництво й утримування житлових будинків і автомобільних доріг загального користування;

Незгода аудитора з управлінським персоналом з приводу недостовірного розкриття інформації може призвести до: Б) Висловлення аудитором негативної думки;

Необоротні матеріальні активи не можуть бути віднесені на рахунок: б)12 "Нематеріальні активи";

Неоплачена частина внесків у статутний фонд підлягає оплаті учасниками аудиторської фірми протягом: г) першого року діяльності

Нормативне забезпечення аудиту статутних документів: а) Наказ Міністерства Статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку”

Об’єктами  зовнішнього аудиту є: а) стан обліку і звітності, ефективність використання ресурсів, рівень внутрішнього контролю;

Об'єкт основних засобів вилучається з активів у випадку його вибуття в результаті: а) продажу;б) безоплатної передачі;в) невідповідності критеріям визнання активом;г) всі відповіді вірні.

Об'єкт основних коштів зізнається активом у випадку якщо: а) існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням об'єкта; б) його вартість може бути вірогідно визначена;

Облікова політика підприємства – це  в) методи, принципи і процедури, які використовуються підприємством для складання і представлення фінансової звітності