Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 3

В яких випадках згідно МСА 700 надається відмова від висновку аудитора: Є) суттєвий вплив на думку аудитора у разі обмеження обсягів його роботи;

В яких випадках може змінюватися облікова політика? б) якщо зміняться вимоги органу, який затверджує П(с)БО)

В яких випадках надається відмова від висновку аудитора: є) суттєвий вплив на думку аудитора у разі обмеження обсягів його роботи.

В яких випадках формується негативний аудиторський висновок?: Д) суттєвий вплив на думку аудитора у разі незгоди з обліковою політикою;

В яких випадках формулюється негативний аудиторський висновок? д) суттєвий вплив на думку аудитора у разі незгоди з обліковою політикою;

В якій формі в бухгалтерському обліку відображається величина статутного капіталу? а) в грошовій

В якому випадку підприємство переоцінює об’єкт основних засобів? б) якщо його первісна вартість значно відрізняється від справедливої вартості на дату балансу)

В якому із видів ауд. висновків у тексті є фраза - "за виключенням..."? 1)умовно-позитивний

Важливі умови, які впливають на бізнес замовника - це: а)галузь;

Вартість основних коштів, що амортизується: б) первісна або переоцінена вартість необоротних активів за винятком їх ліквідаційної вартості;

Взаємозв'язок між суттєвістю та аудиторським ризиком
характеризується наступним твердженням: б)чим вищий рівень суттєвості, тим нижчий аудиторський ризик;

Вибір форми ведення обліку, розробка графіку документообігу, технічне оснащення облікових робіт, побудова структури бухгалтерії та поділ повноважень між фахівцями припускав: а) постановка бухгалтерського обліку;

Види ауд висновків (перелічити): 1)позитивний; 2)умовно-позитивний; 3)негативний;4)відмова

Визначите правильні фази консультування і розставте в правильному порядку...а) діагноз ; в) завершення;г) упровадження;д) підготовка;ж) планування.

Визначити за наведеним прикладом вид аудиторського висновку та причину, що обумовила його надання: У результаті проведення аудиту встановлено, що у фінансових звітах не відображена сума резерву сумнівних боргів, що на нашу думку не відповідає положенням(стандарту) бух. обліку. Сума цього резерву за рік, що закінчилась 31 грудня 2006р., необхідно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Отже, чисту реалізовану вартість дебіторської заборгованості слід зменшити на суму  нарахованого резерву  сумнівних боргів і зробити коригування фінансових результатів підприємства. На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фін. звіти достовірно і повно відображають фін. інформацію на 31 грудня 2006р. Варіанти відповідей Г) Умовно-позитивний з причини недопустимості методів обліку;

Визначити за наведеним прикладом вид аудиторського висновку та причину, що обумовила його надання:« У зв’язку з неможливістю перевірки фактів наявності ОЗ та неможливістю підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованості, через обмеження суб’єктом господарювання обсягу нашої роботи, ми не можемо надати висновок щодо наведених фактів. На нашу думку, відсутність цієї інформації суттєво впливає на показники фін. звітів, а тому аудитори відмовляються від висловлювання думки про достовірність фін. звітів». Варіанти відповідей З) відмова від висновку з причини.

Визначити за наведеним прикладом вид аудиторського висновку та причину, що обумовила його надання: У результаті проведення аудиту було встановлено, що фін. звіти не відображають справедливо й достовірно суму нарахованого зносу осн. засобів , тобто методи нарахування зносу не відповідають вибраній обліковій політиці. Це призвело до викривлення оцінки залишкової (балансової) вартості осн. засобів під-ва, що суттєво вплинуло на валюту балансу. Крім того, облік вибуття запасів під-ві здійснювався методом середньозваженої вартості. У фін. звітах всі запаси відображено з врахуванням цієї оцінки вибуття, однак відповідно до П(с)БО 9 «Запаси» слід було враховувати залишки запасів для відображення в звітності за найменшою  з двох оцінок первісною вартістю або чистою вартістю  реалізації, що також суттєво вплинуло на валюту балансу. Отже невідповідне розкриття інформації і незгода з приводу облікової політики під-ва обґрунтовує негативну думку аудитора про фін. звітність. Варіанти відповідей Ж) негативний з причини суттєвої незгоди з обліковою політикою;

Визначити за наведеним прикладом вид аудиторського висновку та причину, що обумовила його надання:  «Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів на 31.12.2006р., оскільки ця дата передує укладанню договору на аудит. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Однак зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фін. звіти і не перекручують загальний фін. стан суб’єкта господарювання. Ми підтверджуємо, що за винятком впливу невідповідностей фін. звіти в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображають фін інформацію на 31.12.2006р.». Варіанти відповідей: Є) Умовно-позитивний з причини несуттєвого обмеження обсягів роботи аудитора;

Визначити за наведеним прикладом вид аудиторського висновку та причину, що обумовила його надання: “У зв’язку з неможливістю перевірки фактів наявності основних засобів та неможливістю підтвердження дебіторської та кредиторської  заборгованості, через обмеження суб’єкта господарювання обсягу нашої роботи, ми не можемо надати висновок щодо наведених фактів. На нашу думку, відсутність цієї інформації суттєво впливає на показники фінансових звітів, а тому аудитори відмовляються від висловлювання думки про достовірність фінансових звітів”. Варіанти відповідей: з) відмова від висновку з причини суттєвого обмеження обсягів роботи.