Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 2

Аудиторська фірма одержала кредит у банку, де відкритий її поточний рахунок. Чи може фірма проводити аудит річної фін звітності цього банку? 1)це суперечить чинному законодавству

Аудиторська фірма припиняє своє існування за умови вилучення у неї сертифікату при  встановленні факту: в) низький рівень якості аудиторської перевірки, систематичні порушення законодавства України, стандартів та норм.

Аудиторський висновок - це: А)офіційний документ з підписом та печаткою;

Аудиторський висновок підписують: 1)тільки керівники ауд. Фірми (аудитор, що працює самостійно) і аудитор, що очолює перевірку

Аудиторський висновок представляється в обов’язковому порядку ауд. фірмою: 1)тільки клієнту

Аудиторський висновок про бух. звітність являє собою: В) Думку про достовірність бух. Звітності.

Аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства-емітента облігацій для подання в Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку повинен містити наступні розділи: а) назва;б) дата видачі висновку;в) основні відомості про аудиторську фірму;г) типові порушення;д) висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів; є) розкриття інформації про власний капітал;ж) вступ;з) підпис аудитора; й) розкриття інформації про зобов'язання; л) аналіз показників фінансового стану;м) висновок аудитора про перевірену фінансову звітність;н) обсяг аудиторської перевірки.

Аудиторський доказ, отриманий за допомогою такого
тесту контролю, як спостереження, стосується: а)лише моменту часу здійснення цієї процедури;

Аудиторський ризик - це: 1)небезпека складання невірного висновку про рез-ти фін. звітності

Аудиторський ризик - це: а)ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію;

Аудиторський ризик складається із компонентів: 1)ризик невиявлення; 2)внутрішньогосподарський ризик; 3)ризик контролю

Аудиторські докази - це: а) частина аудиторської інформації, отримана аудитором у ході формування висновків, на яких ґрунтується його думка;

Аудиторські докази достовірніші, якщо: а)отримані з незалежних джерел за межами суб'єктами господарювання; б)існують   у  формі  документів,   що  зберігаються   на паперових, електронних чи інших носіях; в)отримані з оригіналів документів; г)правильні відповіді а, б, в.

Аудиторські послуги в області професійного навчання містять у собі...б) визначення й оцінка потреб у професійному навчанні;г) організація за бажанням замовників курсів навчання на місцях;д) організація програм для починаючих і спеціальних курсів для професіоналів.

Аудиторські процедур по суті складаються з: а)узгодження фінансових звітів з первинними обліковими записами; б)перевірки суттєвих журнальних проводок та інших коригувань зроблених під час складання звітності; в)правильні відповіді а, б;

Аудиторські процедури при аудиті статутних документів та облікової політики передбачають: г) оцінка своєчасності і правильності відображення в уставних документах всіх змін

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність за умови, якщо в їх статутному капіталі частка, що належить сертифікованим аудиторам, складає не менше … % б)60

Аудиторські фірми мають право: 1)робити інші види супутніх послуг

Аудиторські Фірми(аудитори) мають права: 1)самостійна визначати форми і методи ауд. перевірки; 2)залучати на договірній основі до участі в ауд. перевірці аудиторів, що працюють самостійно; 3)відмовитися від проведення ауд. перевірки у випадку не представлення ек Суб'єктом, що перевіряється, необхідної документації;

Аудиторській перевірці можуть бути піддані економічні суб'єкти: а) державні, приватні, суспільні, комерційні, громадяни-підприємці;

Аудиторською діяльністю може займатися: г) юридична чи фізична особа, яка включена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

Аудиторською послуги можуть бути зроблені будь-якому економічному суб'єкту незалежно від організаційно-правової форми и форми власності: а) так;

Аудитору потрібно виконати тести контролю, якщо: в)виявлено суттєве викривлення у звітних показниках;

Аудитору слід планувати свою роботу з метою: а)ефективного проведення аудиторської перевірки;

Більше половини  загального обсягу аудиторських послуг, правило, приходиться на: а) консультативні послуги;

В загальному плані внутрішнього аудиту визначається: а) підрозділи підприємства, котрі необхідно перевірити;

В сучасних умовах трансформації бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності постає проблема достовірності звітної інформації виникає на рівні: в) на рівні підприємства і зовнішніх суб’єктів ринку.

В Україні "Звіт про рух грошових коштів" форма № 3 складається: в) згідно з ПсБО № 3 та МСБО.

В Україні правові основи аудиторської діяльності визначаються та регулюються: б) державою, законом України "Про аудиторську діяльність", Аудиторською палатою України;

В українському законодавстві з питань регулювання аудиту головний акцент надається: а) питанню підтвердження достовірності звітності підприємства;

В ході аудиту запасів аудитором перевіряється бухгалтерський облік: а) сировини, НЗП, матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

В ході проведення аудиту доходів та фінансових результатів найбільша увага приділяється зіставленню даних регістрів бухгалтерського обліку з формою фінансової звітності: а) форма 2 “Звіт про фінансові результати”

В ході проведення аудиту на підприємстві виявлені помилки ведення бухгалтерського обліку доходів. Помилкою є визнання доходом суми, котра надійшла в касу підприємства або та рахунок в банк: а) сума передоплати за товари;

В ході проведення аудиту формування статутного капіталу перевірено бухгалтерські записи по внесенню в капітал виробничої споруди, яка використовується в виробничих цілях: ДТ 46 – КТ 40  ДТ 152 – КТ 46  ДТ 103 – КТ 152.Виберіть думку аудитора відповідно правильності перевірених операцій: а) операції відображено вірно;