Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 14

Установіть відповідність: а) цілі підприємства, б) цілі внутрішнього аудиту: 1. Постійне підвищення ефективності діяльності підприємства.-а 2    Виявлення  внутрішніх  резервів  підприємства та  визначення шляхів їхнього ефективного використання.-а 3. Забезпечення поінформованості співробітників про існуючі законодавство і нормативні акти, що відносяться до їх діяльності.-б 4. Дотримання вимог діючих нормативних актів і відповідність стандартам бухгалтерського обліку і звітності.-а 5.Розвиток і вдосконалення управлінських навичок співробітників.-б 6.Перевірка наявності адекватної програми навчання співробітників.-а

Установіть відповідність: Види послуг: а) послуги дії: б) послуги контролю:   в) інформаційні послуги; Зміст: 1) перевірка документів; 2) створення документів    3) консультації по різних питаннях; Відповідь: а)-2;б)-1; в) - 3

Факторами ризику виникнення шахрайства можуть бути: г)правильні відповіді а, б.

Фактори, що впливають на збільшення об’єму аудиторської вибірки: а) збільшення аудиторської оцінки ризику контролю;

Фактори, що стосуються фінансового стану і прибутковості суб'єкта господарювання, - це: б)фінансові показники;

Фальсифікація бух. документів - це. 1)оформлення за відомо неправильних або фальшивих документів бух.

Фінансовим критерієм для обов’язкової щорічної перевірки є розмір виручки від реалізації продукції, робіт та послуг за рік, що перевищує ...неоподатковуваних  податком доходів громадян: а) 250;

Фінансові результати від вибуття основних коштів визначається як: б) різниця між  доходом від продажу об'єкта  і їх остаточною вартістю;

Хто визначає порядок припинення дії сертифікату на ауд. діяльність в Україні: 1)аудиторська палата України;

Хто визначає форми і методи проведення аудиторських перевірок? В), аудиторська фірма;

Хто вирішує, чи створювати підприємству резерв відпусток або гарантійних зобов’язань? б) підприємство самостійно

Хто здійснює внутрішнього аудита...б) спеціальні служби, підлеглі керівництву суб'єкта, що хазяюють; 

Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних документах? г) свій варіант) в) власник або посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством

Целью МСА 620 является: в) установление положений и предоставление рекомендаций по использованию работы эксперта как аудиторского доказательства.

Цілі компанії та цілі внутрішнього аудиту відповідають і взаємозалежні між собою:  б) ні

Чи  слід  аудитору повідомити  держ. контролюючим  та правоохоронним органам про задокументовані факти шахрайства? б)ні, це залежить від законодавчих вимог країни, в якійпроводиться аудит;

Чи буде вважатися аудитором зміненою облікова політика підприємства при наявності факту зміни методу нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів: а) так;

Чи вважається фактором підвищення ризику заміна підприємством облікової політики? 1)так

Чи вказуються в акті обстеження випадки безгосподарного відношення до основних засобів: а) так;

Чи входить в обов'язки аудитора засвідчення автентичності документації? г)так,   але   він   розглядає  лише  достовірність   інформації, яку використовують, як аудиторські докази.

Чи допускаються виправлення від руки в статутних документах? б) ні

Чи є національні стандарти аудиту, затверджені Аудиторською Палатою України, обов’язковими для замовників проведення аудиторської перевірки: а) так;

Чи завжди має можливість аудитор у процесі перевірки отримати надійні докази наявності чи відсутності у фінансовій звітності викривлень внаслідок шахрайства чи помилок? в)ні, оскільки йому перешкоджають властиві обмеження аудиту;

Чи зобов’язане підприємство надати зацікавленим особам аудиторський звіт по результатам перевірки? 1)не зобов’язане

Чи зобов’язаний аудитор повідомляти податковим органам про виявлені в ході перевірки порушення податкового законодавства: Б) не зобов’язаний;

Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку на підприємстві, якому вона робила послуги по відновленню бух обліку? 1) ні

Чи мають право ауд. фірми займатися якою-небудь іншою підприємницькою діяльністю крім аудиторської: 1)ні

Чи мають право аудитори при проведенні ауд. перевірок одержувати необхідну інформацію від третіх осіб: 1)мають право тільки по письмовому запиту

Чи мають право аудитори при проведенні аудиторських перевірок одержувати необхідну інформацію від третіх осіб? А)мають право в будь-якій формі;

Чи мають право внутрішні аудитори давати керівництву підприємства пропозиції щодо накладення матеріальних і дисциплінарних стягнень на осіб, що порушують діюче законодавство: а) так;

Чи може аудитор висловити думку щодо одного чи кількох компонентів фінансової звітності: б) так, безумовно може;

Чи може проводити преревірку аудитор, який є засновником підприємства, що перевіряється? 1)Не може

Чи необхідно аудитору додаткова та більш докладна інформація для проведення аудиту: в)так обидві;

Чи повинен аудитор надавати знання про бізнес суб'єкта
господарювання асистентам? в)так, знання бізнесу дає їм змогу виконувати доручену роботу;

Чи повинен аудитор розглянути, хто з посадових осіб міг би суттєво викривити звітність внаслідок шахрайства чи помилок? б) так, для складання детального звіту замовникам аудиту;

Чи регулюється державою організація системи внутрішнього аудиту на підприємствах? б) ні;

Чи слід аудитору повідомити про виявлене шахрайство або помилки управлінський персонал підприємства у зв'язку з відповідальністю аудитора за факти виявлення та наслідки шахрайства: а)так, це зменшить рівень відповідальності аудитора за стан бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на підприємстві;

Чим обумовлена необхідність аудиту в ринковій економіці (перелічити) : 1)розбіжністю інтересів працівників, що складають звіти і осіб, яким ця інформація представляється