Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 7

Кваліфікаційний сертифікат аудитора втрачає силу, якщо осо­ба, що одержала сертифікат не розпочала аудиторську діяльність протягом: б) одного року,

Кваліфікаційні сертифікати аудиторам видаються на: г) п'ять років.

Керівники й інші посадові особи організації, що перевіряється повинні: 1)надати аудитору роз’яснення в письмовій і усній формі по запиту аудитору

Класифікація аудиторських послуг за об’єктами поділяється на: в) аудит фінансової звітності, аудит на відповідність та  операційний аудит;

Класифікація бухгалтерських програмних продуктів за об’єктами обліку поділяється на: а) домашню бухгалтерію, малі підприємства, середні підприємства, великі підприємства, багатогалузеві корпорації;

Кого слід забезпечити достатні обсягом знань про бізнес для допомоги ведення перевірок аудитору: в)асистентів;

Коли   аудитор    встановив,     що   ризик   не виявлення щодо твердження у фінансовому звіті стосовно суттєвого залишку або рахунку класу операцій не можна зменшити до допустимо низького рівня, аудитор повинен висловити: а)умовно-позитивну думку;б)відмовитися від висловлення думки; г)правильні відповіді а, б.

Коли аудитор має право пропонувати видати на перевірену під сукупність стосовно аудиту капіталу позитивний висновок: а) якщо аудитор знайшов порушення, які не впливають на законність функціонування, не завдають шкоди державі та засновникам;

Коли внутрішній аудит може вважатися завершеним...в) після впровадження аудиторських рекомендацій;

Коли можливість розподілу обов'язків обмежена і не вистачає аудиторських доказів стосовно наглядових заходів, то аудиторські докази можна отримати провівши: а)перевірку по суті;

Коли припиняється нарахування амортизації об'єктів основних коштів: а) на період його реконструкції; б) на період його модернізації; в) на період його добудування, дообладнування, консервації; г) всі відповіді вірні.

Контроль з боку держави за діяльністю аудиторських фірм в Україні здійснюється: Б)АПУ;

Концептуальна основа аудиту та супутніх послуг містить: в)аудиторські перевірки, огляди, погоджені процедури та підготовка інформації.

Концептуальні основи фінансової звітності передбачають, що фінансові звіти складаються відповідно до: а)Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, національних стандартів бухгалтерського обліку, ін. авторитетних і всеохоплюючих  основ фін. звітності;

Користувачами бухгалтерської звітності є; г)органи державної податкової служби, юридичні і фізичні особі зацікавлені в результатах господарської діяльності господарюючих суб'єктів.

Критерієм кількості аудиторських доказів є: б)достатність;

Крім аудиторських перевірок аудиторські фірми можуть надавати послуги: а) визначені статутом, установчим договором аудиторської фірми;

Лист - зобов’язання про угоду ауд. фірми на проведення аудиту направляється: 1)до складання договору на проведення аудиту

Лист-зобов'язання - це: б) Лист-згода на проведення аудиту;

М/н стандарт “Контроль якості роботи аудитора” передбачає: 1)вимоги до професії аудитора

Маніпуляція обліковими записами - це: 1)навмисне використання неправильних бух. проводок з метою викривлення даних обліку і звітності

Мета аудиту: г) висловлення думки про вірогідність бухгалтерської звітності.

Мета ініціативного аудиту: 1)контроль і аналіз стану бух. обліку; 2)виявлення стану фін. звітності; 3)оцінка стану розрахунків із кредиторами

Методи аудиторської перевірки з використанням ЕОМ мають наступні аспекти...г) аудиторське програмне забезпечення і дані тестування.

Методичними прийомами фактичного контролю, якими користуються аудитори при здійсненні аудита ТМЦ є:  б) зустрічна перевірка даних різних організацій;

Методичні прийоми зіставлення даних первинних документів і записів в облікових реєстрах по однаковим операціям називається: 1)зустрічний:

Метою аудиту статутних документів та облікової політики є: а) перевірка дотримання нормативно-правових актів для підтвердження законних основ діяльності економічного суб'єкта протягом усього періоду його функціонування;

Метою діяльності Союзу аудиторів України (САУ): б) об’єднання зусиль аудиторів з метою захисту своїх законодавчих прав та інтересів, сприяння розвитку аудиту в Україні;

Метою МСА 300 «планування» є: б)встановлення положень і надання рекомендацій щодо планування аудиторської перевірки фінансових звітів;

Метою МСА 500 "Аудиторські докази є встановлення положень і надання рекомендацій стосовно: а)складу аудиторських доктіп о аудиторській перевірці фінансових звітів;б)кількості та якості аудиторських доказів;в)аудиторських процедур, які використовуються для отримання аудиторських доказів; г)правильні відповіді а, б, в.

Метою МСА 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність” є: а) встановлення положень і надання рекомендацій щодо форми та змісту аудиторського висновку, який надається в результаті аудиторської перевірки фінансових звітів суб’єкта господарювання, проведеної незалежним аудитором;

Метою проведення аудиту статутних документів і облікової політики підприємства є: а) перевірка дотримання нормативно правових актів для підтвердження законних основ діяльності суб’єкта господарювання протягом періоду його функціонування;

МСА 300 має назву: в)«Планування»

МСА 300 планування складений у контексті: в)аудиторських повторних перевірок;

На вибір заходів контролю впливають такі фактори: а)розмір суб'єкта господарювання;б)характер бізнесу суб'єкта господарювання;в)законодавчі вимоги; г)правильні відповіді а, б. в.

На визначення рівня суттєвості впливають: в)якісні і кількісні показники;

На етапі аудиту облікової політики підприємства аудитор вивчає: б) наказ про облікову політику , спосіб оцінки запасів та затрат, метод реалізації продукції, товарів, послуг, облік та нарахування зносу, метод обліку витрат на виробництво;

На завершальному етапі аудиту доходів та фінансових результатів аудитором перевіряється: в) правильність та достовірність формування фінансового результату, його використання та розподіл.