Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 9

Облікова система - це: в)послідовність  завдань  та   записів  суб'єкта   господарювання,   за допомогою якої відображають операції і яка є засобом ведення обліку;

Обов'язкова аудиторська перевірка проводиться, якщо економічний суб'єкт є: г) комерційним банком, страховою організацією, спільним підприємством, інвестиційним фондом, акціонерним товариством.

Обов'язок аудитора включає... а) збереження документації, представленої замовникам для перевірки; б) збереження службової кореспонденції, який він користується в процесі виконання замовлення; г) варіанти а і б .

Обсяг планування залежить від:а)розмірів суб'єкта господарювання, складності аудиторської перевірки;

Операційний аудит – це: б) перевірка частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінки її ефективності й продуктивності;

Оплата ауд. послуг здійснюється: 1)за домовленістю з клієнтом на підставі розцінок встановлених ауд. фірмою (аудитором)

Організацією аудиторської діяльності в Україні займаються... а) Аудиторська палата України ( або інший уповноважений на це орган );

Організація даних бухгалтерського обліку в клієнта в комп'ютерному середовищі впливає на...б) професійний ризик аудитора;

Організація державного регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснюється: г) Аудиторською палатою України.

Основна відповідальність із запобігання та виявлення випадків шахрайства і помилок покладається на: в)найвищий управлінський персонал та управлінський персонал;

Основним джерелом інформації при проведенні аудиту статутних документів та облікової політики підприємства є: в) статут суб’єкта господарювання, установчі документи, свідоцтва про реєстрацію в органах державної власності, статистики, податкових органах, Пансіонному фонді та фондах соціального страхування, річний звіт, наказ про облікову політику підприємства.

Основними джерелами інформації аудита виробничих запасів є: а) товарно-транспортні накладні, вимоги, накладні, лімітно-забірні карти, супровідні й розрахунково-платіжні документи постачальників, доручення б) митні декларації, документи, які обґрунтовують покупну ціну й первісну вартість запасів; в) акти приймання матеріалів, матеріали інвентаризацій, картки складського обліку, головні книги; г) всі відповіді вірні;

Основними завданнями аудита матеріально-виробничих запасів є: в) перевірка схоронності цінностей; контроль дотримання норм видатку матеріалів і встановлених норм запасів; перевірка правильності оцінки й раціонального використання матеріалів у виробництві; аналіз стану обліку й внутрішнього контролю за рухом матеріалів;

Основними задачами Аудиторської палати є... а) організація і координація незалежної аудиторської діяльності; б) удосконалення і методологічна уніфікація аудита в Україні; в) надання практичної допомоги в забезпеченні професійної захищеності аудиторів; г) усі правильно.

Основними принципами організації аудита в умовах функціонування автоматизованих інформаційних систем є...а) процедури яких дотримує аудитор у процесі прийняття системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;б) аналіз ризику системи контролю;в) розробка і здійснення аудитором тестів контролю і процедур перевірки по суті; г) усі правильно.

Основними причинами недостачі й розкрадань товарно-матеріальних цінностей є: а) відсутність у ряді виробництв технічно обґрунтованих норм видатку сировини й матеріалів; б) застосування невиправдано високих норм природних втрат і виробничих видатків; в) недостатня відповідальність посадових осіб за своєчасне й правильне складання первинної документації по видатку матеріалів; г) всі відповіді вірні;

Основною метою аудиту є: А) підтвердження достовірності, повноти та відповідності бух. обліку і звітності нормам чинного законодавства;

Основною метою аудиту є: а) підтвердження достовірності, повноти і відповідності бухгалтерського обліку і звітності нормам чинного законодавства;

Особлива необхідність організації та проведення внутрішнього аудиту виникає на підприємствах: а) великих;

Особлива потреба у внутрішньому аудиті виникає на підприємствах:  а) великих;

Ответственность за соответствие и обоснованность использованных методов, а также за их применение несет: г) эксперт;

Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі: а) поточних  зобов’язань;

Отримання інформації про бізнес дозволяє аудитору: а)оцінювати ризики та виявляти проблеми; б)планувати і проводити аудиторську перевірку ефективно і раціонально; в)оцінювати аудиторські докази та забезпечувати краще обслуговування замовника; г)правильні відповіді а, б, в.

Отримуючи   розуміння   систем   бухгалтерського   обліку і внутрішнього контролю з метою планування аудиторської перевірки, аудитор одержує знання про:  а)організацію   системи   бухгалтерського   обліку    і    внутрішнього
контролю та їх функціонування;

Офіційним відповідним документом, що встановлює взаємини між клієнтом і аудитором, е: а) договір:

Оценка профессиональной компетенции эксперта включает рассмотрение: а) опыта и репутации в отрасли, в которой аудитор ищет аудиторские доказательства; в) профессиональной сертификации или лицензирования эксперта;

Оцінка зайвих об'єктів основних фондів, які виявлені під час інвентаризації, повинна проводиться відповідно до: а) реальною вартістю їхнього відтворення в сучасних умовах;

Оцінювання ефективності систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю суб'єкта господарювання стосовно запобігання суттєвим викривленням та виявленню і виправленню їх – це: а)попередня оцінка ризику контролю;

Параграф, в якому висловлено думку аудитора щодо фін. звітів згідно  МСА 700 «Аудиторський висновок про фін. звітність» повинен містити: А) посилання на концептуальну основу фін. звітності, використану при складанні фін. звітів;Б) висловлення думки щодо  фін. звітів;

Первісним етапом аудиторського процесу для обробки на комп'ютері є...а) збір і реєстрація первісних даних;