Відповіді на тести з дисципліни "Аудит" (аналітичні процедури, аудит, аудитор, аудиторська діяльність), страница 12

При проведенні аудиторської перевірки фінансових звітів
аудитору слід: в)               ознайомитися в обсязі, достатньому для розуміння подій, які суттєво впливають на фінансові звіти, перевірку або аудиторський висновок;

При проведенні аудиту збір необхідної інформації проводиться з використанням наступних методів: б) всіма можливими методами отримання необхідної інформації;

При проведенні перевірки результатів господарської діяльності замовника, аудитор повинен спиратися на законодавчу базу України. При цьому слід пам’ятати, що Закони України вступають в дію: в) через 10 днів з дня опублікування в офіційних виданнях, якщо не встановлено інший строк в самому Законі.

При проведенні програм перевірки і правильності обробки інформації, дані цих перевірок аудитор відображає в...г) відповідних документах.

Прибуткові та видаткові ордери реєструються: б) у Журналі реєстрації;

Приведення фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудита відноситься до: а) аудиторських послуг й консультацій в сфері бізнесу;

Призначення Звіту про фінансові результати полягає у визначенні: г)чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Призначення планування полягає в: а)координації роботи аудиторів та експертів;

Призначенням аудиторського методу моментальних знімків складних комп’ютерних систем є: б) аналіз системи бухгалтерського обліку і її логіки

Про виявлення недоліків організації або функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього  контролю аудитор повинен повідомити: в)управлінський персонал відповідного рівня відповідальності;

Проблемними питаннями аудиту в Україні є: а) достовірність обліку інформації на рівні підприємства та зовнішніх по відношенню до підприємства суб’єктів ринку;

Проведення аудита в умові використання комп'ютерних систем регламентується як... г) міжнародний і національний норматив.

Проведення перевірки відділом внутрішнього аудиту є контролем: б) поточним

Програм. засоби застосов. наступні види контролю даних: б)вибірковий та систематичний контроль;

Програма аудиту складається для: б)деталізація плану аудиторської перевірки;

Програма проведення кваліфікаційних іспитів на одержання сертифікату аудитора містить наступні розділи: а) основи правового регулювання майнових відносин, бухгалтерський облік і звітність, аудит, оподаткування, фінанси підприємства;

Програмній системі для підприємств, у яких автоматизували тільки бухгалтерський облік аудиторові необхідно звернути увагу  на...б) зв'язок документів і можливість збереження в системі після роздруківки;

Проміжна бухгалтерська звітність містить в собі: в) баланс, звіт про фінансові результати;

Протягом якого терміну здійснюється  нарахування амортизації: а)  усього терміну корисного використання;

Протягом якого терміну повинен зберігатися інвентарний номер на об'єкті  основних засобів : в) усього терміну використання;

Процедури внутрішнього аудита - це..б) арифметична перевірка правильності бухгалтерських записів і проведення звірень розрахунків;

Процедури контролю для невеликих суб'єктів господарювання: а)не відрізняються від тих, які застосовуються для середніх та великих підприємств;б)повністю відрізняються від тих, які застосовуються для звичайних суб'єктів господарювання;в) відрізняються від тих, які застосовуються для звичайних суб'єктів господарювання в частині вивчення середовища контролю; г)правильна відповідь відсутня.

Процес звернення за інформацією, як фінансовою, так і не фінансовою, до обізнаних осіб суб'єкта господарювання або поза його межами називається: б)запитом;

Процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін називається: г)підтвердженням.

Публічна бухгалтерська звітність містить у собі: г) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності, аудиторський ви­сновок.

Рассматривая использование экспертом соответствующих первичных данных, аудитор должен провести следующие процедуры: в)осмотр или тестирование данных, использованных экспертом; г) осуществление запросов относительно процедур, которые были выполнены экспертом;

Регулювання інвентаризаційних розходжень здійснюється згідно: а) Положенню про інвентаризацію приватизованого майна державних підприємств і організацій, що передається в оренду;)   

Результати аудиторської перевірки аудитор оформляє... а) висновком про якість складеної замовником бухгалтерської звітності;

Ризик не виявлення — це: 1)небезпека, що виконувані аудитором процедури перевірки не виявлять помилок

Риск того, что объективность эксперта снизится, увеличивается, если эксперт: а) финансово зависит от субъекта хозяйствования; б) является наемным работником субъекта хозяйствования;

Рівень ризику та суттєвості зазначається в: а)програмі аудиту; в)плані аудиту;  г)правильні відповіді а, в.

Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу в Україні визначається установчими документами товариства в розмірі не менш ніж: в) 5% прибутку після сплати податку на прибуток;

Розподіляючи прибуток, акціонерне товариство в Україні повинне створити резервний капітал у розмірі, передбаченому його установчими документами, але не менше, ніж: а) 25% від розміру статутного капіталу;

Розрізняють два типи викривлень, які належать до шахрайства: б)  викривлення, що є результатом неправдивої фінансової звітності, та незаконне привласнення активів;

Розробка загальної стратегії й детального підходу до очікування характеру, часу та обсягу аудиту це: в)процес аудиту;

Розробляючи аудиторський підхід, аудитор бере до уваги: а)попередню   оцінку   ризику   контролю   (в   поєднанні   з  оцінкою властивого ризику;

Розуміння бізнесу допомагає аудитору: а)набувати досвіду; б)оцінювати власні можливості; в)отримувати прибутки; г)правильна відповідь відсутня.