Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 26

Виділіть рисунок дерева інструментом Стрелка і виберіть з меню Монтаж команду На передний план. Вирівняйте дерево по центру кола.

Натисніть клавішу Shift  і виділіть дерево і коло. Виберіть з меню Элемент команду Применить маску и сгруппировать. При необхідності вибору одного з елементів групи, використовуйте клавішу Ctrl.

8.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Оригінал-макет зверстаного плакату (на дискеті).

Масштабований (зменшений до А4) друк плакату.

Висновки про переваги і недоліки програми, які проявилися при виконанні завдання.

8.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Що таке зображення і як виконується його кадрування?

2.  Що ви знаєте про корекцію фотографій?

3.  Як cтворити заголовок?

4.  Що таке єдиний стиль?

5.  Як створити логотип?


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.  Фанештих Клаус, Хаселир Райнер. Текстовый процессор Word для Windows 6.0. Практ. Пособ./Пер. с нем. – М.: ЭКОМ., 1994 – 384 с.

2.  Барышников Г.Н. и др. Шрифты. Разработка и использование. – М.:  «ЭКОМ», 1997.

3.  Волкова Л.А. Основы наборных процессов. – М.: Книга, 1986.

4.  Різун В.В. Основи комп'ютерного набору і коректури: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 172 с.

5.  Стандарты по издательскому делу. – М.: Юристъ, 1998.

6.  Борланд Р. Эффективная работа с Word 7.0 для Windows 95/Пер. с англ. – СПб: Питер, 1997. – 1104 с.

7.  Кун В. Ventura Publisher для Windows: Пер. с нем. – К.: Торгово-изда­тельское бюро BHV, 1993 – 272 с.

8.  Кун В. PageMaker 5.0: Пер. с нем. – СПб: BHV – Санкт-Петербург, 1994 – 256 с.

9.  Келли Кордес Антон и др. QuarkXpress 4 Полностью/ Пер. с англ. – М.: ИП РадиоСофт, 1998. – 712 с.

10.  ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995 – 38 с.

11.  ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения. Межгосударственный стандарт.

12.  ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы.


Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» для студентів спеціальності 7.091807  «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання. Частина 1

Упорядник       ЧЕЛОМБІТЬКО  Віктор  Федорович

                   Відповідальний випусковий    В.П.Ткаченко

                   Редактор    О.Г.Троценко

План 2001, поз. 123

Підп.до друку   5.07.2001    Формат 60х84 1/16.    Папір. друк.

Умов. друк. арк.   2,6              Облік.-вид. арк.  2,3

Вид. №             .       Тираж  50  прим.                 Зам. №  1-124.

Ціна   договірна

ХНУРЕ   61166    Харків, просп. Леніна,14

Надруковано в учбово-виробничому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

ХНУРЕ 61166 Харків, просп. Леніна, 14