Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 7

          Приблизні штати відділу головного механіка наведені у “Положенні”. Функціональне управління здійснюють начальники планово-економічного бюро, бюро праці і заробітної плати та виробничо-диспетчерське бюро. Основними задачами ремонтного господарства є: а)забезпечення постійної нормальної працездатності обладнання; б)скорочення часу та витрат на ремонт.

          У приладобудівній промисловості, як і в інших галузях, діє система планово-попереджувального ремонту /ППР/. Сутність цієї системи полягає в тому, що ремонти і технічне обслуговування виконуються заздалегідь встановленій послідовності відповідно до плану графіка, який складається для кожного виду обладнання. Система ППР сполучає ремонт і технічне обслуговування, тому її називають також системою планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту.


Рис. 12.1. Спеціалізовані дільниці /бригади/

 
           Систему планово-попереджувального ремонту розуміють як сукупність організаційно-технічних заходів по догляду, нагляду, обслуговуванню та ремонту обладнання, що проводяться профілактично за заздалегідь складеним планом з метою запобігання прогресивному зношенню та підтримання обладнання у постійній експлуатаційній готовності.

          Сутність системи ППР полягає у проведені через певне число годин роботу агрегату профілактичних оглядів та різних видів планових ремонтів.

          Система ППР передбачає проведення таких видів робіт по технічному догляду та ремонту обладнання:

          міжремонтне обслуговування;

          зміна та поповнення мастила;

          перевірка геометричної точності;

          огляд;

          планові ремонти.

          М а л и й   р е м о н т – полягає у заміні та відновленні окремих частин обладнання, що швидко зношуються, регулюванні його механізмів з метою забезпечення його працездатності до чергового планового ремонту. Поточний ремонт проводиться без суттєвого простою обладнання, як правило, у неробочі зміни або дні.

          С е р е д н і й  р е м о н т – це часткове розбирання обладнання, його окремих вузлів, заміна та відновлення зношених деталей, збирання і регулювання обладнання. Ремонт проводиться загальнозаводською ремонтною службою.

          К а п і т а л ь н и й  р е м о н т – це повне розбирання обладнання та заміна усіх зношених деталей і частин; ремонт всіх базових деталей, збирання, регулювання та випробування обладнання під навантаження. Капітальний ремонт виконується  у ремонтно-механічному цеху підприємства. Його доцільно проводити водночас з модернізацією обладнання, в результаті чого підвищується його потужність, безпечність роботи на даному обладнанні, його швидкодія, зростає рівень механізації та автоматизації процесу. Такий ремонт дозволяє відновити техніко-економічні та експлуатаційні параметри машини, такі як геометрична точність, потужність, продуктивність агрегату, полегшити працю робітника.

          П о з а п л а н о в и й  р е м о н т – вид ремонту, викликаний аварією обладнання або непередбачений річним планом ремонту. До основних ремонтних нормативів належать: а) категорія складності ремонту; б) ремонтна одиниця часу на ремонт; в) тривалість та структура ремонтного циклу; г) тривалість міжремонтного періоду.

          Під категорією складності розуміють ступінь його складності та особливості ремонту. Категорія складності встановлюється шляхом зіставлення його з ремонтом агрегату-еталона. Формули для розрахунку наведені у “Положенні”. Норми часу даються на одну ремонтну одиницю за видами ремонтних робіт. Граничні значення їх наведені у “Положенні”.

          Для заводів, де нормативи трудомісткості нижчі за рекомендовані у “Положенні”, при плануванні ремонтних робіт приймаються досягнуті норми трудомісткості.

          Відповідно до системи ППР всі види ремонтів виконуються  у встановленій послідовності, після того, як обладнанням відпрацьоване певне число агрегато-годин.