Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 21

Економічна ефективність визначається на стадії розробки та реалізації заходів з НОП. Вона може виражатися в економії робочого часу, скороченні матеріальних і трудових витрат, зростанні продуктивності праці і т.д.

  Так, приріст продуктивності праці П за рахунок скорочення чисельності робітників розраховується за формулою, %:

де Егп – відносна економія чисельності працівників при проведенні всіх заходів з НОП; ЧП – розрахункова чисельність працюючих по дільниці, цеху, підприємству, розрахована на обсяг виробництва планового періоду, чол.

де ЕТ – зниження трудомісткості по і-у заходу у розрахунку на річний випуск, нормо годин; Фк – фонд корисного часу одного працівника у базовому періоді, годин; Кв.н – коефіцієнт виконання норм виробітку у базисному році.

          Річний економічний ефект від впровадження заходів з НОП або економія приведених витрат може розраховуватися за формулою

де С1, С2 – собівартість одиниці продукції /робіт/ до і після проведення заходу /поточні витрати/, крб.; Вр – річний обсяг продукції /робіт/ після реалізації заходів у натуральному виразі /т, м2, м3 і т.д./; Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної економічної ефективності /величина, зворотна нормативному строку окупності/ - для заходів з НОП. Дорівнює 0.15; Во – одноразові витрати, пов’язані з розробкою та проведенням заходу, крб.

          Економічне обґрунтування планових заходів НОП за сучасних умов має здійснюватися на основі широкого використання математичних методів та ЕОМ з метою оптимізації планових завдань.

          Після складення плану НОП та його економічного обґрунтування починають реалізовувати заходи, які передбачені планом.

Завдання і запитання для самопідготовки та контролю знань

1.  Охарактеризуйте сутність наукової організації праці, її зміст та завдання.

2.  Назвіть основні напрями наукової організації праці.

3.  Назвіть особливості поділу та кооперації праці за умов ринкових відносин.

4.  Назвіть нові форми організації та стимулювання праці.

5.  Навіщо потрібна кількісна оцінка рівню НОП?

6.  У чому проявляється економічна ефективність заходів з НОП?

7.  Опишіть порядок розробки та проведення заходів з НОП.

Глава 14. Технічне нормування праці на підприємстві

14.1. Сутність та завдання нормування праці.

        Область застосування на підприємстві.

          Нормування праці покликане розв’язувати соціально-економічні завдання:

          забезпечувати науково обґрунтовану базу внутрішньозаводського планування та організації праці;

          сприяти виявленню і використанню резервів зростання продуктивності праці та зниження собівартості продукції;

          сприяти підвищенню кваліфікації працівників на основі наукового узагальнення та масового поширення передового виробничого досвіду;

          сприяти вдосконаленню оплати праці, встановленню повнішої відповідності між мірою праці та розміром винагороди за працю.

          До основних завдань нормування праці на сучасному етапі належать такі:

          встановлення і впровадження у виробництво для конкретних організаційно-технічних умов технічно обґрунтованих умов праці, розрахованих на підставі прогресивних міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів;

          більш широке охоплення нормування праці почасово оплачуваних робітників, спеціалістів та службовців;

          підтримка постійної прогресивності норм праці шляхом своєчасної їх заміни та перегляду.

          Технічне нормування охоплює також ряд інших завдань: розробку нормативів /вихідних матеріалів/ для встановлення технічно обґрунтованих норм, які відповідають сучасному рівню розвитку техніки, технології та організації виробництва; вивчення витрат робочого часу з метою підвищення продуктивності та поліпшення умов праці; визначення кваліфікації робітників і тарифікації робіт; розробку раціональної організації та обслуговування робочих місць; вивчення, узагальнення та поширення передових методів роботи методів роботи новаторів виробництва і т.ін.