Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 17

          Рівень організації на робочому місці залежить від досконалості його обслуговування. Організація обслуговування робочих місць передбачає своєчасне забезпечення робочих місць всім необхідним, включати технічне обслуговування – наладку, змазування, регулювання; ремонтне та міжремонтне обслуговування; забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, інструментом; подавання необхідних видів енергії – теплоти, електроенергії, стислого повітря; між операційний та фінішний контроль якості продукції; господарське обслуговування – наладку, змазування регулювання.

          Складовим елементом організації праці є встановлення технічно обґрунтованих норм праці. Норма праці завершує процес встановлення певної організації праці і виступає відправним пунктом для її подальшого вдосконалення.

          Перелічені елементи – поділ та кооперація праці, прийоми і методи праці, організація та обслуговування робочих місць, нормування праці – безпосередньо належать до організації праці та становлять її зміст у вузькому розумінні.

          У широкому розумінні до організації віднесені ще деякі елементи, особливість яких полягає у тому, що їх зміст лише частково належить до організації праці на підприємстві, а інша їх частина – до системи організації праці у масштабі народного господарства. Такими елементами є умови праці, підбір, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів, оплата та матеріальне стимулювання праці, її планування та облік, виховування у працівників дисципліни праці, трудової активності та творчої ініціативи.

13.2 Колективні форми організації праці та їх переваги

          Бригадна форма організації та стимулювання праці.

          За умов розвитку господарського розрахунку та збільшення виробничої самостійності підприємств бригадна форма організації праці не лише втратила свого значення, а навпаки, посилила можливості забезпечення колективної зацікавленості та відповідальності  за кінцеві результати праці та найповніше задовільнення економічних та соціальних потреб трудових колективів.

          Виробнича бригада є первинним осередком трудового колективу підприємства і нижчою ланкою управління працею. Робітники об’єднуються у бригади для спільного найефективнішого виконання виробничих завдань на засадах товариської взаємодопомоги, загальної зацікавленості та відповідальності за результати праці. У разі необхідності до складу бригади можуть входити і спеціалісти.

          Виробничі бригади мають багато різновидів. Залежно від професійного складу об’єднуваних робітників бригади можуть бути комплексними та спеціалізованими. До комплексної бригади входять робітники різних професій, які виконують різнорідні, але технологічно пов’язані між собою роботи. Спеціалізована бригада об’єднує робітників однієї спеціальності, одного або різних рівнів кваліфікації.

          Комплексні бригади існують трьох видів: з повним поділом праці, коли кожен робітник виконує роботу чітко за своєю спеціальністю; з частковою взаємозамінністю, коли робітники, які оволоділи суміжними професіями, здійснюють їх суміщення у процесі праці;  з повною взаємозамінністю, коли робітники можуть виконувати роботу на будь-якому робочому місці у бригаді і періодично міняти робочі місця.

          Бригади можуть бути змінними, якщо робітники, які входять до складу бригади, працюють в одній зміні, та наскрізними, коли охоплюють робітників двох і більше змін, які працюють на одному й тому ж обладнанні.

          Бригади розрізняють також за чисельністю робітників, що входять до їх складу. Тут можна виділити мало чисельні бригади, які складаються з 3-7 чол., бригади із середньою чисельністю працівників, у яких працюють до кількох десятків чоловік.

          Бригади розрізняють і за способом планування і обліку виробництва, за формами оплати і матеріального стимулювання, за видами управління та самоуправління.

          Які з перелічених бригад найперспективніші? Слід зазначити, що вибір виду і різновиду бригади – справа суто індивідуальна для кожного виробництва. Однак можна виділити ознаки бригад, які найбільшою мірою відповідають сучасним вимогам до зростання економічної зацікавленості, відповідальності та самостійності.