Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 19

          Адміністрація зобов’язується забезпечити бригаду у строк та у необхідних обсягах сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, технічною документацією, здійснювати впровадження прогресивної техніки, технології і організації виробництва, забезпечувати охорону праці і техніку безпеки.

          Колектив бригади зобов’язується у встановлені строки і якісно виконувати виробниче завдання, дотримуватися технологічної виробничої і трудової дисципліни, раціонально використовувати обладнання, оснащення, інструмент, не порушувати норм витрачання матеріальний та енергетичних ресурсів.

          У підрядних бригадах зберігаються всі принципи господарського розрахунку, але відносини між учасниками стають жорстокішими, виникає відповідальність за порушення умов підрядного договору.

          Колективний та орендний підряди. Переведення підприємства на ринкові умови викликало до життя нові, прогресивні форми організації виробництва, праці і управління, до яких, без сумніву, належать колективний та орендний підряди.

          Підрядні відносини охопили не лише бригади, а і виробничі дільниці, цехи та підприємства загалом. Така форма підряду отримала назву колективного. Економічна сутність цієї форми господарювання та різновиду колективної організації праці і виробництва полягаю в тому, що підрозділи, які вступають у підрядні відносини, набувають оперативно-господарської самостійності у виробництві заданого обсягу продукції /послуг/. Їх відносини з вищестоящою адміністрацією визначаються договором підряду, у якому встановлюється обов’язки, права та відповідальність сторін.

          Підрозділу, який працює за умов колективного підряду, гарантується виплата заробітної плати за досягнення кінцевого результату виробництва не залежно від чисельності працюючих. Це створює умови для скорочення чисельності зайнятого персоналу, зацікавлює колектив у скороченні строків робіт.

          Ще більшу господарську самостійність та економічну заінтересованість у випуску продукції високої якості при мінімумі витрат створюють орендні відносини. Оренда засобів виробництва на тривалій основі спрямована на формування та зміцнення почуття господаря виробництва у працюючих. Основи законодавства про оренду встановлюють, що в оренду, тобто строкове та відшкодоване володіння та користування можуть передаватися майно підприємств /цехів, дільниць, бригад/, окремі будови, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності.

          При внутрішньогосподарській оренді /орендному підряді/, коли, наприклад, орендодавачем виступає підприємство, а орендарем – цех, останній бере на себе обов’язок виготовити і реалізувати орендодавачеві продукцію відповідно до договору. Продукцією, виробленою над обсяг, зазначений у договорі, орендар має право розпоряджатися за своїм бажанням.

          На відміну від підприємств, які працюють за колективним підрядом, для орендного колективу ніхто зверху не встановлює нормативи розподілу прибутку, який залишився у розпорядженні колективу.

          Для надання орендним відносинам стабільного характеру строки оренди мають бути тривалими – від 5 до 50 років і більше. За користування засобами виробництва орендар перераховує орендодавачеві в обумовлені договором строки орендну плату, розмір якої встановлюється за домовленістю сторін а абсолютній величині, тобто в карбованцях, а не в процентах.

13.3 Управління організацією праці, форми розробки та реалізація НОП на підприємстві

          У системі управління організацією праці на всіх рівнях слід розрізняти чотири ланки.

1.  Лінійне керівництво, до якого належать керівники всіх рангів, які несуть безпосередню відповідальність за стан організації і праці у керованих ними підрозділах, на підприємствах, в об’єднаннях. Організація праці – їх посередній посадовий обов’язок.

2.  Функціональна ланка, що складається із спеціалізованих підрозділів та спеціалістів з організації праці. На підприємстві це – відділ організації праці і заробітної плати, у цеху – бюро організації і праці і заробітної плати або інженер з організації праці. Функціональні ланки аналізують стан організації і праці, розробляють заходи щодо її удосконалення, планують і ведуть контроль за проведенням заходів НОП.