Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 8

          Найменший повторюваний період експлуатації обладнання, протягом якого здійснюються всі види технічного обслуговування і ремонту, передбачені нормативною документацією, називається р е м о н т н и м  ц и к л о м, тобто це – період між моментами введення в експлуатацію нового обладнання до моменту його зупинки на капітальний ремонт.

          М і ж р е м о н т н и й  п е р і о д – це час між послідовно виконуваними ремонтами обладнання. Чергування ремонтів у певній послідовності і через певні проміжки часу називається – с т р у к т у р о ю  р е м о н т н о г о  ц и к л у.

          В основу планування ремонту обладнання покладені ремонтні нормативи:

          міжремонтний період;

          тривалість простою в ремонті;

          трудомісткість ремонту;

          Структура міжремонтного циклу подана на рис. 12.2.

 


На схемі використано такі позначення:

          Тр.ц. – ремонтний цикл;

міжремонтні періоди:

          Тм.к.р. – між капітальними ремонтами;

          Тм.п.р. – між поточними ремонтами;

простої:

          tп.р. – у поточному ремонті;

          tк.р.  – у капітальному ремонті.

Плани ремонтних цехів складаються відповідно до потреби підприємства у їх продукції чи послугах з урахуванням оптимального завантаження їх обладнання.

До числа показників, що враховуються при цьому, належать такі:

час простою обладнання в ремонті, що припадає на одну ремонтну одиницю;

число ремонтних одиниць;

собівартість ремонту однієї одиниці;

оборотність парку запасних деталей;

число аварій, поломок та позапланових ремонтів на одиницю обладнання, яке характеризує ефективність системи ППР.

Основою для розрахунку загальних трудових витрат на ремонт обладнання є обсяг ремонтних робіт у натуральному виразі та трудомісткість окремих видів робіт. Так, середньорічні трудові витрати однотипного обладнання можна розрахувати за формулою:

де 8760 – річний календарний фонд часу; tт.в – коефіцієнт технічного використання обладнання / відношення часу фактичної Тср роботи обладнання до календарного фонду часу/; n число одиниць однотипного обладнання, що перебуває в експлуатації; ап d - число поточних і середніх ремонтів у ремонтному циклі; tп.р., tс.р., tк.р. – трудомісткість поточного, середнього і капітального ремонту, люд./год.

          Число у одному ремонтному циклі

          Загальна середньорічна трудомісткість ремонтних робіт визначається шляхом сумування трудомісткостей ремонтів за окремими видами обладнання.

          Необхідна середньорічна чисельність ремонтного персоналу

де tз – загальна середньорічна трудомісткість, люд. / год.; Кпід. – коефіцієнт, який враховує обсяг ремонтних робіт, виконаних підрядними організаціями /встановлюється підприємством при складанні річного графіка ремонту обладнання/; Кп.з. – коефіцієнт, що враховує позапланові ремонти /1,05-1,1/; Тк.р. – корисний фонд робочого часу одного ремонтного робітника; Кв.н. – коефіцієнт, що враховує виконання норм (1,0-1,2).

          Облікова чисельність персоналу на технічне обслуговування

де Кз – коефіцієнт, що враховує змінність роботи по технічному обслуговуванню; Нт.о. – норма технічного обслуговування на одного робітника в зміну.

          Міжремонтний період визначається, год.:

де nс , nп – число відповідно середніх та поточних ремонтів за один ремонтний цикл даного обладнання.

          Основне призначення ремонтно-механічного цеху – виконання капітального ремонту та виготовлення запасних деталей для ремонту обладнання. Кількість обладнання, встановлюваного у ремонтно-механічному цеху та на цехових ремонтних базах, визначається за числом ремонтних одиниць обладнання, що є на заводі, залежно від середньої тривалості ремонтного циклу за таблицями, що наводяться у “Положенні”.

          Обсяг робіт по виготовленню запасних і змінних деталей визначається за планом, складеним ВГМ на квартал та за місяцями. У план включаються деталі, запас по яких на початок відповідного місяця досягає мінімуму, або такі, що підлягають виготовленню відповідно до строків ремонту обладнання та тривалості виробничого циклу виготовлення змінних деталей.