Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 15

13. Що таке прогресивна питома норма витрачення енергії і палива? Як розраховується загальна потреба в енергії?

14. Як визначається кількість рушійної енергії та енергії на освітлення? Сутність аналізу використання енергії та палива?

15. Що входить до складу транспортного господарства підприємства? Які основні завдання?

16. Що таке вантажопотік та вантажообіг заводу? Як визначається загальний вантажообіг підприємства?

17. Що являє собою діаграма вантажопотоків і з якою метою вона розробляється? Як розраховується найбільший  добовий вантажообіг?

18. У чому виявляються особливості визначення кількості транспортних засобів на регулярних вантажопотоках? Види внутрішньозаводських перевезень.

19. Хто здійснює управління транспортним господарством заводу?

20. Назвіть основні техніко-економічні показники транспортних цехів.

21. У чому полягає завдання складського господарства підприємства? За якими ознаками характеризуються склади підприємства?

22.Охарактеризуйте систему приймання та відпускання матеріальний цінностей на складі підприємства.

Розділ IV. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Глава 13. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

13.1. Сутність і зміст організації праці на підприємстві

          Поняття “організація праці” має кілька змістових варіантів. В одному разі воно виражає явище, що існує, має приймання йому ознаки та властивості. У цьому розумінні організація праці – це система використання живої праці, певний порядок побудови та здійснення трудового процесу. В іншому разі організацію праці розуміють як процес встановлення та впорядкування системи використання живої праці на підприємстві. Тут поняття “організація праці” означає не явище, а функцію управління. Обидва ці поняття, що мають однакову назву, але виражають різну сутність, правомірні. Слід лише правильно їх вживати.

          Розрізняють поняття “організація праці” у вузькому та широкому розумінні. Вони розрізняються складом елементів, які включають зміст цих понять.

          Організація праці на підприємстві – це певний порядок побудови та здійснення трудового процесу, як складається з раціонального поділу праці між працівниками та з системи їх виробничого взаємозв’язку і взаємодії. Передбачає доцільне пристосування /оснащення і планування/ робочих місць для високо продуктивної праці, систему їх обслуговування, а також встановлення раціональних форм, методів і прийомів праці, закріплюється в обґрунтованих нормах праці і забезпечується створенням сприятливих умов праці, відповідним підбором, підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів, ефективною системою планування, обліку, оплати та стимулювання праці, ретельним дотриманням дисципліни праці, розвитком трудової активності та творчої ініціативи трудящих.

          Зміст організації праці визначається її складовими. Важливим елементом організації праці є поділ праці, тобто відокремлення видів трудової діяльності між робітниками, бригадами, іншими підрозділами на підприємстві.

          Розрізняють такі форми поділу праці на підприємствах:

          функціональний  - залежно від характеру виконуваних працівниками функцій на виробництві та участі їх у виробничому процесі. За цією ознакою працівники поділяються на робітників, спеціалістів, молодший обслуговуючий персонал, сторожову та пожежну охорону, учнів. У свою чергу робітники можуть складати функціональні групи основних та допоміжних робітників, а серед останніх виділяються групи ремонтних і транспортних робітників, контролерів якості, робітників по енергетичному обслуговуванню і т.д.;

          технологічний – за фазами, видами робіт, виробами, вузлами, деталями, технологічними операціями. Різновидами цієї форми поділу виступають по детальний, предметний та коопераційний поділ праці;

          професійний – за спеціальностями та професіями. Виходячи з цієї форми поділу праці, встановлюється потрібна кількість працівників різних професій;

          кваліфікаційний – за складністю та точністю робіт відповідно до професійних знань і досвіду роботи. Поділ праці здійснюється за рівнем кваліфікації працівників, входячи з необхідної кваліфікації робіт.