Організація допоміжного господарства. Наукова організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці на підприємстві (Глави 12-14 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 14

          Матеріальні цінності, що надходять від зовнішніх постачальників на склади, проходять кількісне та якісне приймання. Прийняті матеріали оформлюються приймальним актом, а при нестачі чи невідповідності матеріалів, що надійшли, якісним вимогам складаються рекламації та у встановленому порядку пред’являються претензії до постачальників продукції або транспортних організацій. Вироби власного виробництва проходять лише кількісне приймання.

          Прийняті складом матеріальні цінності розміщуються у заздалегідь встановлених місцях за номенклатурними нормами, марками, розмірами і т.д.

          Перед відпусканням із складу матеріалу споживачам проводиться підготовка його до виробничого споживання. Характер підготовки залежить від роду матеріалу. Так, з прокату металу нарізають заготовки, листовий метал розкроюється і т.д. У цьому разі відпускання металу проводиться не за його масою, а за кількістю заготовок, що приводить до економії металу та забезпечує точніший облік витрачання металу в цехах.

          Відпускання матеріалу зі складу відбувається у межах ліміту за встановленими документами на підставі їх кількісного приймання отримувачем. Для цехів із стійким споживанням певної номенклатури матеріалів доцільно практикувати їх централізовану доставку зі складу за заздалегідь розробленим розкладом. Такий порядок вивільнює цехи від функції забезпечення матеріальними ресурсами, сприяє кращому використанню робочої сили та транспортних засобів.

          Облік надходження та відпускання матеріальних цінностей ведеться на складах та у бухгалтерії. На складі для обліку, як правило, застосовується картотека, у якій містяться картки надходження-витрачення за кожною номенклатурною позицією з наведенням її характеристик, одиниці виміру, ціни, норми запасу. У цій картці ведеться облік руху матеріалу та виводиться складський залишок. Отримані складом приходні та видаткові документи після виконання операцій складського обліку передаються до бухгалтерії. На їх підставі ведеться бухгалтерський облік руху матеріальних цінностей.

          Останнім часом на ряді підприємств організовані автоматизовані склади та застосовується автоматизована підсистема планування та управління складськими операціями. Автоматизовані склади обладнуються пристроями багатоярусного зберігання матеріалів, їх заповнення в міру надходження та вибирання при видаванні виконуються автоматично виконавчим пристроєм відповідно до програми, зафіксованої на носії інформації.

          Автоматизована підсистема планування та управління складськими операціями дає можливість автоматизувати планування, облік, контроль надходження та витрачання матеріальних цінностей, вести розрахунок норм запасів та своєчасно видавати замовлення на поповнення складських запасів, автоматизувати звітність складських процесів. Отримана у вигляді табуляграм інформація використовується відділами – планово-виробничими, постачання збуту, бухгалтерією та інших.

Завдання і питання для самопідготовки та контролю знань

1.  У чому полягає основне завдання інструментального господарства?

2.  Назвіть основні види технологічного оснащення. Як визначаються норми його витрачання?

3.  У чому полягає основне призначення ремонтного господарства? Його основні функції.

4.  Які основі ланки включає ремонтна служба підприємства?

5.  Що являє собою система планово-попереджувального ремонту на підприємстві? Його види та характеристики.

6.  У чому полягає різниця між ремонтним циклом і міжремонтним періодом?

7.  Охарактеризуйте застосовувані ремонтні нормативи на підприємстві.

8.  Як визначаються трудовитрати на ремонт обладнання, число ремонтів у одному ремонтному циклі та облікова чисельність персоналу на технічне обслуговування?

9.  Назвіть основні шляхи вдосконалення ремонтного господарства.

10. Що входить до енергетичного господарства підприємства? Його основні завдання.

11. Що являє собою система централізованого енергопостачання підприємства? У чому її переваги?

12. Як класифікуються енергетичні баланси і з якою метою вони розробляються?