Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                  Проректор з науково-педагогічної

                                                                             та навчальної роботи

                                                                             __________________Жмайлов В.М.

                                                                  «_____»______________2011 року

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

На 2011-2012 навчальний рік

Дисципліна _________Металеві конструкції__________________________

Галузь знань _______________________Будівництво __________________

Напрям підготовки____0921__Промислове та цивільне будівництво _____

                                                                    (шифр та назва напряму підготовки)

Освітньо-кваліфікаційний рівень___«Бакалавр»_______________________

Кількість кредитів відповідно до ECTS____6.75_______________________

Кількість модулів________8________________________

Кафедра                будівельних конструкцій___________________________

Факультет             промислового та цивільного будівництва_____________

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

семестр

Форми навчального процесу

ВСЬОГО ГОДИН

Форми контролю

(семестр)

Види навчальних занять

Самостійна  робота

Навчальна  практика

Індивідуальні  завдання

Курсова  робота

(проект)

залік

екзамен

лекції

Лабораторно-практичні

семінари

Денна

4

7

18

36

40

94

7

7

Денна

4

8

14

28

53

95

8

8

Заочна

4

8

12

6

171

189

8

8

Робочу програму складено на основі навчальної програми з «Металевих конструкцій», затвердженої Вченою Радою СНАУ, протокол №12 від 01.07.2008р.,  та робочого навчального плану, затвердженого ректором університету на 2011/2012 навчальний рік.

Робоча навчальна програма складена:

 доцент  Паустовський С.В.________                      ____________

                                                                                                                   (підпис)

Робоча навчальна програма розглянута на засіданні кафедри будівельних конструкцій (протокол №_12_від _23.05.2011__)

Завідувач кафедри _______________д.т.н., професор Фомиця Л.М.

                                                       (підпис)

Місце дисципліни в освітньо-професійній програмі

Перелік дисциплін,які забезпечують вивчення даної дисципліни у межах програми

Період вивчення

Курс/семестр

Кафедра

Підпис завідувача кафедри

1

Архітектура будівель та споруд

2/ IV

АІВ

2

Будівельна механіка

3/ V, VI

ФПМ

3

Опір матеріалів

2,3 / IV,V

ФПМ

4

Будівельні матеріали

3/ V, VI

АІВ

5

Метали і зварювання в будівництві

3/VI

БВ

Перелік дисциплін, вивчення яких базується на знанні даної дисципліни у межах програми

Період вивчення

Курс/семестр

Кафедра

Підпис завідувача кафедри

1

Випробування будівель та споруд

5 / IX

БК

2

Розрахунок та конструю-вання спецспоруд

5 / IX

БК

3

Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ

4 / VIII

БК

4

Реконструкція та поси-лення будівель та споруд

5 / X

БК

Програма погоджена та схвалена на засіданні навчально-методичної ради факультету  Промислового та цивільного будівництва

(протокол №_11_від_26.05_2011р.)

Голова навчально-методичної ради ___________Фомиця Л.М.

Погоджено:

Директор інституту заочної освіти ____________  Прасол В.І.

Начальник методичного відділу    ____________ Лисенко Н.П.

Зареєстровано в електронній базі: дата ________________2011р.

Методист _______________Шевченко С.О.

1.   Мета та завдання дисципліни

Будівельні конструкції  як галузь інженерної діяльності є найбільш складною, бо потребує від спеціалістів суми знань із механіки твердого деформованого тіла, будівельної механіки та основ розрахунку руйнування різних будівельних конструкцій. Курс формує інженерні навички основ проектування  найбільш поширених конструкцій будинків та споруд.  що закладає основу для аспірантської діяльності по науковій спеціальності 05.2301 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди. Курс є складовою частиною  підготовки бакалаврів по спеціальності 6.060101-«Промислове та цивільне будівництво».

Похожие материалы

Информация о работе