Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 12

6. Навчально-методична література

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35

2а. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с

5. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Робоча площадка промислового будинку" - С.В.Паустовський, "СНАУ", 2006р./ 76с.

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту  "Сталевий каркас одноповерхового промислового будинку" - С.В. Паустовський, СНАУ, 2006р., / 98с.

Додаткова

7. Металлические конструкции (специальный курс), под редакцией Е.И.Беленя  - 3-е издание, - М., Стройиздат, 1991 / 684с.

8. Металлические конструкции: справочник проектировщика, под редакцией Н.П.Мельникова, 2-е издание - М., Стройиздат, 1991 / 776с.

9. Справочник проектировщика “Металлические конструкции” в 3-х томах, под общ. редакцией В.В.Кузнецова – М, ЦНИИПроектстальконструкция, изд-во АСВ, 1998./ 576с.

10. Васильев А.А., “Металлические конструкции”– М., Стройиздат, 1979/ 472с.

11. Я.М.Лихтарников, В.М.Клыков, Д.В.Ладыженский, “Расчет стальных конструкций”, спра. Пособие, Київ, Будівельник, 1976 / 350с.

7. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 - 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 - 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 - 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 - 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1 - 34

 1.  90-100 балів (“відмінно”) –  (за ECTS  -  А -  майже без помилок – 90 – 100 балів):

- теоретична частина – студент систематично  дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

- практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ  (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття  та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій.   Захист ЛПЗ обов»язковий.

- самостійна робота - своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.