Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 13

- індивідуальні завдання -  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,   рефератів, наочних посібників тощо. Прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

- інші критерії оцінки знань  -  відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення,  уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) ( за ECTS - В - вище середнього рівня з кількома помилками82 – 89 балів; С - в загальному правильна робота з певною кількістю помилок –   75 -81 балів):

- теоретична частина – студент  дає повні, конкретні  відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову  інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

- практична частина – 80-100% присутність та   відпрацювання пропущених ЛПЗ.  Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань .   Захист ЛПЗ  обов»язковий

- самостійна робота - своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 - 85 %.

- індивідуальні завдання -  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,   рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

- інші критерії оцінки знань  -  відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання  тощо.

3. 60-74 балів («задовільно») – (за ECTSD - непогано, але із значною кількістю  недоліків – 69-74 балів;   E - виконання задовольняє мінімальні критерії –  60 – 68 балів.)

- теоретична частина – студент  дає достатні   відповіді як усні так і письмові.   Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

- практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ    відповідно до методичних вказівок.  Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань Захист ЛПЗ  не обов’язковий.

- самостійна робота – своєчасне  виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на                 60 - 70 %.

- індивідуальні завдання -  своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,   рефератів, наочних посібників тощо. 

- інші критерії оцінки знань  -   прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів  («незадовільно») –  (за ECTS  -FX -  потрібнопрацювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

1 -34 балів («незадовільно»)  (за ECTS  -F - необхідна серйозна подальша робота ).