Робоча навчальна програма з дисципліни "Металеві конструкції" (Розподіл навчального навантаження. Мета та завдання дисципліни. Робочий план), страница 2

Дисципліна  "Металеві  конструкції"  ( МК ),що  є  однією  з  базових і ведучих у  навчальному  плані  спеціальностей  7.0921018 і 092101, має  на  меті  формування у  студентів-будівельників  інженерного  підходу до  розуміння  щодо  влаштування  і  дійсної  роботи  конструктивних  систем, будівель  і  споруд  та  розвинення  навичок  розрахунків  і  конструювання бу­дівельних металевих  конструкцій  і,  кінець-кінцем,  підготовку  студентів до  професійної  діяльності  в  галузі  металевих  конструкцій.

В  першій частині курсу МК, яка вивчається в 7 семестрі, передбачається вивчення  передумов конструювання  і  розрахунку  на  грунті  відомостей  про  особливості  роботи металів,  з’єднань металевих елементівметодології  розрахунків,  принципів  проектування та конструювання.  Загальні  підходи до  проектування  елементів  формуються при розгляданні  основних  типів  конструктивних  елементів  /бал­ки,  колони/.  Важливе місце  займає  розділ,  який  присвячено проектуванню  сталевих  конструкцій  на  основі  комплексного  врахування  вимог  експлуатації,  надійності  й довговічності,  виготовлення  і  монтажу  конструкцій,  а  також  загальних  умов технологічних та виробничих  процесів і архітектурно-будівельних вимог.

Важливе місце  займає  друга частина курсу, яка вивчається у 8 семестрі.  Вона  присвячена проектуванню  сталевих  каркасів  виробничих  будівель  на  основі  комплексного  врахування  вимог  експлуатації,  надійності  й довговічності,  виготовлення  і  монтажу  конструкцій,  а  також  загальних архітектурно-будівельних вимог  і  місцевих умов.  Вивчаються  також  основи  проектування металевих  конструкцій  будов  і  споруд різного  призначення: листові  конструкції,  конструкції  покриттів  великих  прогонів,  багатоповерхових  будов  і  висотних  споруд.  Завершується курс  відомостями про  основи  економіки МК.

При вивченні  теоретичного  курсу  передбачається супроводження теоретичного матеріалу  практичними  заняттями,  виконанням лабораторних  робіт  і  курсовим  проектуванням з використанням комп’ютерної техніки і прикладних програм.

Дисципліна  "Металеві  конструкції"  ( МК ) має  на  меті  формування у  студентів-будівельників  інженерного  підходу до  розуміння  щодо  влаштування  і  дійсної  роботи  конструктивних  систем, будов  і  споруд  та  розвинення  навичок  розрахунків  і  конструювання бу­дівельних металевих  конструкцій  і,  кінець-кінцем,  підготовку  студентів до  професійної  діяльності  в  галузі  металевих  конструкцій.

Метою вивчення дисципліни є  підготовка майбутніх інженерів в галузі проектування, будівництва та експлуатації металевих конструкцій.

Завдання  вивчення дисципліни.

1.  Оволодіння  принципами  проектування,  методами  компонування

і  техніко-економічного  аналізу  МК.

2.  Формування  навичок  компонування, розрахунків і конструювання  щодо  вирішен­ня конкретних  інженерних  задач  із  використанням  норм  проектування, стандартів,  довідників,  засобів  автоматизованого  проектування.

2.  Результати навчання

У 7 семестрі

Студент повинен знати:

1 модуль.

  Коротку історію розвитку металевих конструкцій (МК), номенклатуру і область застосування МК, основні властивості металів і сплаів та основні вимоги до їх застосування в будівельних конструкціях, що знаходяться під впливом різних видів деформацій; сучасні норми, правила, держстандарти, довідники щодо МК; основні засади застосування набутих раніше знань з вищої математики, теоретичної механіки, опору матеріалів, будівельної механіки у практиці проектування, розрахунку і конструювання МК.

2 модуль.

Види та способи поєднань елементів металевих конструкцій; основні види і способи зварювання елементів МК, їх характеристику; основні види зварних швів, зварювальних матеріалів і їх характеристику; термічний вплив зварювання на напружено-деформований стан(НДС) з’єднань; роботу й розрахунок різних типів зварних з’єднань; конструктивні вимоги до зварних з’єднань.

Види й загальну характеристику болтових і заклепкових з’єднань; роботу й розрахунок болтових з’єднань; розрахунок і конструювання  з’єднань на нормальних та високоміцних болтах; особливості з’єднань конструкцій з алюмінієвих сплавів.