Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 15

                      Найменування показника

Код рядка

Звітний рік

Минулий   рік

                                                            1 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8688

9480

Державне регулювання цін

011

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг)

040

6360,9

6009

Комерційні витрати

045

Результати від операційної діяльності

050

1627

2271

Інші операційні доходи і витрати

060

Результат від звичайної діяльності

070

1975

2433

Валовий прибуток

080

2327,41

3471

Інші позареалізаційні доходи і витрати

085

                2 ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

Платежі до бюджету

200

700

781

Відрахування в резервний (страховий) фонд

210

47

10

Використано на:

збільшення статутного фонду (капіталу)

215

виробничий розвиток

220

289

439

соціальний розвиток

230

717

433

Заохочування

240

336

438

дивіденди

245

вилучення виручки

250

поповнення оборотних коштів

255

інші цілі

260

201

188

                      3 ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

Матеріальні витрати

300

3973

3573

Витрати на оплату праці

310

1363

1150

Відрахування на соціальні заходи

320

559

377

Амортизація

330

351

241

Інші витрати

340

514

274

Разом

350

6790

5615

Таблиця 9.4 -  Актив на 1.01.2002 р.

                                          АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

                                             1

2

3

4

І.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи: залишкова вартість

010

2

первісна вартість

011

2

Знос

012

Незавершене будівництво

020

570

633

Основні засоби:

залишкова вартість

030

9245

10915

первісна вартість

031

19353

21609

Продовження табл. 9.4

1

2

3

4

Знос

032

10108

10694

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

10

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

9815

11560

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси:

виробничі запаси

100

2164

2142

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

629

416

готова продукція

130

629

1923

Товари

140

513

832

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:чиста реалізаційна вартість

160

1366

1459

первісна вартість

161

1366

1511

резерв сумнівних боргів

162

52

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

53

4

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

1

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

192

364

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:у національні валюті

230

85

76

В іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

448

120

Усього за розділом ІІ

260

6079

7337

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

270

5

4

БАЛАНС

280

15899

18901