Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10)

Страницы работы

Содержание работы

Тема 7 Система управління формуванням і використанням

трудового потенціалу підприємства

План

1 Поняття і склад трудового (кадрового) потенціалу підприємства

2 Структура кадрового потенціалу підприємства

3 Фактори і управління формуванням трудового потенціалу підприємства

4 Процес відтворення кадрового потенціалу

5 Оцінка кадрового потенціалу

6 Управління кадровим потенціалом

Контрольні питання

1  Які підходи до визначення сутності кадрового потенціалу існують?

2  Що таке трудовий потенціал підприємства?

3  З яких елементів складається кадровий потенціал підприємства?

4  У чому сутність психофізіологічного, культурно-особистісного потенціалів?

5  Назвіть соціально-економічні фактори формування трудового потенціалу

6  Які фактори формування трудового потенціалу відносяться до галузевих та індивідуальних ?

7  Який фактор формування трудового потенціалу є найбільш впливовим в умовах ринкової економіки? Обґрунтуйте.

8  Які форми прояву має трудовий потенціал?

9  Яка мета формування трудового потенціалу?

10  Як здійснюється управління формуванням трудового потенціалу підприємства?

11  Охарактеризуйте процес відтворення трудового потенціалу

12  Як оцінити величину кадрового потенціалу підприємства?

13  Яку функціональну структуру повинна мати система управління трудовим потенціалом підприємства?

14  Назвіть основні цілі та задачі управління трудовим потенціалом підприємства, зокрема в теперішній час в Україні

15  З яких підсистем складається система управління трудовим потенціалом підприємства?

Тести

1  Кадровий потенціал підприємства – це:

а) сукупність працівників підприємства;

б) максимально можливий обсяг продукції, який може виробити промислово-виробничий потенціал підприємства;

в) сукупна здатність виробничого персоналу забезпечити виробництво споживчих вартостей, які відповідають потребам ринку в конкретних економічних і науково-технічних умовах виробництва;

г) потенціал робочого часу робітників підприємства.

2  Елементами кадрового потенціалу підприємства є:

а) індивідуальний потенціал працівників;

б) матеріально-технічний потенціал;

в) інноваційний потенціал;

г) потенціал організації праці;

д) потенціал системи управління;

е) економічний потенціал підприємства.

3  Який з елементів кадрового потенціалу визначається формами об’єднання індивідуальних потенціалів у процесі трудової діяльності ?

а) психофізіологічний;

б) інтелектуальний;

в) професійно-кваліфікаційний;

г) потенціал системи управління;

д) потенціал організації праці;

е) культурно-особистий потенціал.

4  Перерахуйте галузеві фактори формування трудового потенціалу підприємства:

а) тип і стан розвитку соціально-економічної системи;

б) організація праці;

в) законодавство про працю і використання робочої сили;

г) нормування праці;

д) оплата і стимулювання праці;

е) стан здоров’я працівника;

ж) психологічний клімат колективу.

5  Визначальним фактором формування трудового потенціалу в умовах ринкової економіки є:

а) здоров’я працівника;

б) міграція населення;

в) культурно-особистий потенціал працівника;

г) освіта;

д) моральні якості працівника.

6  Ціль формування трудового потенціалу підприємства:

а) визначення оптимальної чисельності робітників на підприємстві;

б) максимальне підвищення рівня освіти і професійних якостей працівників;

в) зведення до мінімуму резерву нереалізованих можливостей, обумовленого неспівпадінням потенційно сформованих здібностей до праці і особистих якостей людей з можливостями їх використання;

г) забезпечення максимального випуску продукції;

д) забезпечення зайнятості населення.

7  Як визначити величину кадрового потенціалу підприємства?

а) через чисельність персоналу;

б) через обсяг продукції, виробленої робітниками за період часу;

в) через фонд робочого часу робітників;

г) через фонд оплати праці, фонд матеріального заохочення, витрати на перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу;

д) за допомогою експертно-бальних методів;

е) через вартість заміщення персоналу (пошуку і найму нових працівників).

8  Чи можливо визначити величину індивідуального потенціалу працівника за допомогою експертно-бальної методики?

а) так;

б) ні;

в) власний варіант відповіді (якщо потрібно уточнення).

9  Чим обумовлена необхідність управління трудовим потенціалом підприємства?

а) наявністю плинності кадрів на будь-якому підприємстві;

б) насправді немає необхідності ним управляти, бо потенціал складна система, здатна до самоорганізації;

в) тим, що треба шукати нових кваліфікованих працівників на заміну тим, що вийшли на пенсію;

г) тим, що завжди існує протиріччя між потенціалами окремих робітників і наявними робочими місцями на підприємстві.

Похожие материалы

Информация о работе