Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 8

Таблиця 7.12 - Оцінка ознак, що характеризують результати праці керівників і спеціалістів функціональних служб підприємств (організацій)

Категорії персоналу та назва ознак результатів праці

Питома значущість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості, балів

1

2

3

4

Керівники:

• кількість виконаних планових і позапланових робіт

0,45

0,45

0,90

1,35

1,80

• якість результатів праці

0,55

0,55

1,10

1,65

2,20

Спеціалісти:

• кількість виконаних планових і позапланових робіт

0,31

0,31

0,62

0,93

1,24

• якість виконаних робіт

0,39

0.39

0,78

1,17

1,56

• дотримання строків виконання робіт(завдань)

0,30

0,30

0,60

0,90

1,20

У висновку відповісти на наступні питання:

а) у якого з чотирьох працівників індивідуальний трудовий потенціал є більшим, внаслідок яких факторів;

б) яка максимально можлива величина бальної оцінки індивідуального потенціалу керівника, спеціаліста, чи можуть досягти її конкретні чотири працівника, за яких умов;

в) яка мінімально можлива величина бальної оцінки індивідуального потенціалу спеціаліста, керівника функціонального підрозділу;

г) у чому полягають переваги і недоліки цієї експертно-бальної методики.

Тема 8 Інноваційний потенціал підприємства

План

1 Підходи до визначення інноваційного потенціалу

2 Структура інноваційного потенціалу підприємства

3 Оцінка інноваційного потенціалу підприємства

4 Управління інноваційним потенціалом

Контрольні питання

1 Які підходи до визначення поняття інноваційного потенціалу підприємства існують в економічній літературі?

2 Дайте визначення поняттю „інноваційний потенціал підприємства”

3 Яку структуру має інноваційний потенціал підприємства?

4 Для якої мети потрібна кількісна оцінка величини інноваційного потенціалу підприємства?

5 Чи вірним є твердження про те, що інноваційний потенціал є ядром економічного потенціалу підприємства?

6 За допомогою яких методів можливо оцінити ринкову та інтелектуальну складові інноваційного потенціалу підприємства?

7 Як оцінити величину науково-технічного потенціалу підприємства?

8 Чи можна ототожнювати кадровий та інтелектуальний потенціали підприємства?

9 Як виконати інтегральну оцінку величини інноваційного потенціалу підприємства?

10 У чому полягає необхідність управління інноваційним потенціалом підприємства?

11 Як побудувати систему управління інноваційним потенціалом підприємства?

Тести

1 Що таке інноваційний потенціал підприємства?

а) це здатність підприємства оновлювати свою продукцію;

б) це невикористані можливості щодо здійснення інноваційної діяльності;

в) це сукупність різних видів ресурсів, необхідних для інноваційної діяльності;

г) сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, які можуть за певних діючих внутрішніх та зовнішніх чинників інноваційного середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної діяльності, метою якої є задоволення нових потреб суспільства.

2 Інноваційний потенціал включає в себе економічний потенціал підприємства?

а) так;

б) ні;

в) власний варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

3 Чому немає єдиного підходу до визначення поняття „інноваційний потенціал підприємства”?

а) він існує;

б) тому що у його виробленні немає потреби;

в) тому що ця проблема вивчена недостатньо;

г) тому що вчені, які займаються цією проблемою, роблять акцент на різні аспекти інноваційного потенціалу.