Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 14

Таблиця9.2 - Пасив на 1.01.99 р.

                                   ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець

року

                                         1

2

3

4

І. КАПІТАЛ ФОНДИ І РЕЗЕРВИ

Статутний фонд (капітал) (85)

400

58

58

Додатковий капітал (88)

405

20049

20427

Продовження табл. 9.2

1

2

3

4

  Резервний фонд (88)

410

113

160

Фінансування капітальних вкладень (93, 94)

420

92

197

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88 ,96)

425

1721

1808

430

Амортизаційний фонд (86)

440

Доходи майбутніх пріодів (83)

450

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

Нерозподілений прибуток:

Минулих років (98)

475

звітного року (80)

480

Збитки:

Минулих років (98)

485

звітного року (80)

490

Усього по розділу І

495

22033

22396

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Кредити банків (92)

500

Позикові кошти (95)

510

Заборгованість за майно в оренді (99)

515

Реструктуризований борг (60)

520

Розрахунки за майно(76)

525

Відсрочена податкова заборгованість (95)

530

535

Інші довгострокові пасиви

540

Усього по розділу ІІ

545

ІІІ. РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Кредити банків (90)

600

Позикові кошти (95)

610

Кредити та позики, що не погашені встрок

620

Кредиторська заборгованість:

за товари, роботи і послуги, строк яких не настав (60, 76)

630

7

256

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60, 76)

640

з векселів виданих (66)

650

з авансів одержаних (61)

660

13

13

з податкових розрахунків (67)

665

194

110

з бюджетом (68)

670

220

243

з позабюджетних платежів (65)

680

5

15

зі страхування (69)

690

75

65

з оплати праці (70)

700

109

99

з дочірними підприємствами (78)

710

з учасниками (75)

715

з іншими кредиторами (71, 76)

720

48

271

Інші короткострокові пасиви

740

CAPut!’

Усього по розділу ІІІ

750

690

1072

БАЛАНС (сума рядків 495, 545, 750)

460

22723

23468

Таблиця 9.3 – Звіт про фінансові результати (1998 р.)