Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 10

3  Показники винахідницької (раціоналізаторської) активності визначається, як відношення кількості винаходів (рацпропозицій) до кількості робітників або інженерно-технічних працівників.

4  Показник освітнього рівня визначається як відношення кількості осіб з вищою освітою згідно з профілем діяльності підприємства, до загальної кількості працівників.

5  Показники віку інженерно-технічних і наукових працівників розраховується відношенням кількості працівників пенсійного віку цієї групи до загальної їх кількості.

Ці показники порівнюють з показниками інших підприємств, з нормативними (якщо вони є) або аналізують в динаміці (звісно, при цьому враховують економічні показники діяльності аналізованого та порівнюваного підприємств).

  1 Спочатку значення всіх показників зводять у інтегральний, використовуючи наступну формулу (відомий в математиці метод відстаней):

                                                     ,                                  (8.1)                                                                

де  - відносна  оцінка і-го показника;

 - питома вага і-го показника;

п – кількість показників.

Відносна оцінка і-го показника розраховується за наступними формулами:

                                                                            ,                                          (8.2)

якщо більше значення показника краще,

                                                                         ,                                         (8.3)                                                         

якщо менше значення показника краще,

де  - значення і-го показника;

- найменше значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо наявні дані, що характеризують в динаміці тільки одне підприємство);

 - найбільше значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період).

Аналогічні розрахунки виконують для всіх порівнюваних підприємств (періодів часу).

ІІ Далі вводять значення інтегрального показника () для галузі (ринку) або для конкретного підприємства за кілька років. При цьому можна задати визначений діапазон середніх (від 0,7 до 1,3). По ступеню відхилення фактичних значень від середнього можна судити про рівень інтелектуальної складової інноваційного потенціалу підприємства.

Якщо значення  < для аналізованого підприємства, то це свідчить про рівень інтелектуальної складової інноваційного потенціалу вищий за середній. Якщо  > - нижчий за середній значення  , які попадають в указаний вище інтервал, свідчать про середній рівень цієї складової.

Завдання 2

Визначити рівень технологічної складової інноваційного потенціалу підприємства, використовуючи методику, викладену в завданні 1 і користуючись вихідними даними таблиці 8.2.

Питомі ваги показників:

1 Рівень прогресивності технологій – 0,2

2 Рівень прогресивності продукції – 0,3

3 Рівень технологічного потенціалу – 0,25

4 Рівень власних розробок технологій – 0,25.

Таблиця 8.2 – Вихідні дані

Показники

Значення за роками

2001

2001

2003

1 Загальна кількість технологій, які використовуються на підприємстві

68

70

76

2 З них: кількість прогресивних сучасних технологій (на рівні кращих серед підприємств, працюючих на конкретному ринку)

13

16

15

3 Загальна кількість найменувань продукції, яка виробляється на підприємстві

836

840

854

4 З них: кількість найменувань нових прогресивних видів продукції

246

248

263

5 Загальна кількість нових рішень, які використовуються у виробничому процесі

25

23

26

6 З них: кількість технічних і технологічних рішень на рівні винаходів

4

6

7

7 Кількість технологій, розроблених на даному підприємстві і впроваджених на ньому

10

12

8