Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 18

3  Перерахуйте етапи ідентифікації та оцінки ресурсних передумов виживання підприємства у їх вірній послідовності:

а) визначення еталонного підприємства та дослідження складових його ресурсного потенціалу;

б) оцінка якості ресурсного потенціалу підприємства та його достатності для виживання;

в) збирання інформації про діяльність підприємств-конкурентів;

г) обробка інформації та отримання узагальнюючої оцінки  рівня конкурентоспроможності підприємства;

д) виявлення конкурентів підприємства на певному сегменті ринку;

е) оформлення системи оціночних показників конкурентоспроможності підприємств.

4  Визначте етапи оцінки потенційних можливостей розвитку підприємства:

а) визначення значущості окремих напрямків дослідження можливостей розвитку підприємства для його виживання;

б) формування системи об’єктів дослідження, які  характеризують можливості розвитку підприємства;

в) визначення напрямів дослідження потенційних можливостей розвитку;

г) проведення експертної оцінки можливостей розвитку підприємства;

д) узагальнення індивідуальних оцінок  перспектив розвитку підприємства.

5  Прийнято відокремлювати два рівні зовнішнього оточення:

а) статичні;

б) загальне оточення;

в) динамічне;

г) мікро середовище.

6  Перерахуйте етапи дослідження стану зовнішнього середовища підприємства у їх послідовності:

а) збирання інформації, необхідної для проведення дослідження;

б) проведення дослідження на узагальнення отриманих висновків;

в) визначення “критичних точок” та меж аналізу;

г) визначення методичного інструментарію дослідження;

д) структурування зовнішнього середовища підприємства,  визначення найвагоміших чинників, що потребують дослідження.

7  Програма антикризових заходів – це:

а) програма недопущення санації;

б) програма реструктуризації;

в) план антикризових заходів;

г) документ, в якому систематизовано викладається перелік основних заходів, які планується здійснити в межах підприємства для виведення його з кризового стану.

8  План антикризових заходів – це:

а) синонім програми антикризових заходів;

б) деталізація програми антикризових заходів;

в) альтернатива програми антикризових заходів.

9  Програма та план антикризових заходів повинні задовольняти наступні вимоги:

а) бути привабливими для зовнішніх інвесторів;

б) встановлювати цілі, які кількісно виміряються і можуть контролюватися;

в) містити рішення, що усувають існуючи проблеми і загрозу для функціонування підприємства;

г) бути простими для кожного працівника;

д) буди підпорядкованими інтересам підприємства;

е) передбачати змістовні (кількісні та якісні) наслідки запропонованих заходів, можливі терміни їх отримання;

ж)  забезпечувати швидкий (за 3-5  міс) вихід з кризової ситуації.

10  Як класифікуються  антикризові заходи залежно від суб’єктів проведення?

а) санація за участю кредиторів та силами самого підприємства;

б) зовнішня та внутрішня санація;

в) реструктуризація та передача тимчасового управління кредиторам чи їх уповноваженій особі.

11  Навіть основні принципи формування антикризової програми:

а)  принцип максимізації результатів антикризових заходів;

б) принцип мінімізації витрат;

в) принцип забезпечення відповідності антикризової програми наявним та можливим до залучення ресурсам підприємства;

г) принцип багатоваріантності;

д) принцип професіональності.