Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 16

Таблиця 9.5 – Пасив на 1.01.2002 р.

                            ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                 1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

58

58

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

8981

8981

Резервний капітал

340

160

160

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5905

7519

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

360

Усього за розділом І

380

15104

16718

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення витрат персоналу

400

Інші забезпечення

410

CAPut!’

415

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

986

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

986

ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов’язаннями

Векселі видані

520

68

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

530

412

752

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

20

11

з бюджетом

550

51

210

з позабюджетних платежів

560

17

зі страхування

570

40

47

з учасниками

580

76

84

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

160

25

Усього за розділом ІV

620

776

1197

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

15899

18901

Таблиця 9.6 - Звіт профінансові результати за 2001 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

15699

20318

Податок на додану вартість

015

2052

2169

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

410

871

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

13237

17278

Собівартість реалізованої продукції

040

7516

12987

Валовий:

Прибуток

050

5721

4291

Збиток

055

Інші операційні доходи

060

3383

542

Адміністративні витрати

070

1110

1410

Витрати на збут

080

1409

199

Інші операційні витрати

090

3946

349

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

2639

2875

Збиток

105

Доход від участі в капіталі

110