Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 12

а) на внутрішні та зовнішні;

б) на основні та другорядні;

в) на незалежні та похідні;

г) на постійні та тимчасові;

д) на загальні, специфічні та індивідуальні;

е) на потенційні та фактичні.

6  Перерахуйте у відповідній послідовності етапи діагностики кризового стану підприємства:

а) дослідження та оцінка потенціалу виживання підприємства;

б) прогнозування наслідків виникнення ситуації банкрутства підприємства;

в) створення інформаційної бази дослідження;

г) діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

7  Які методи не можна використовувати для діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства?

а) балансові моделі;

б) матриці фінансової рівноваги;

в) графічні методи;

г) статистичні моделі діагностики банкрутства;

д) діалектичний  метод пізнання;

е) метод семантичного аналізу.

8  Виберіть показники, які використовуються для експрес-діагностики кризового стану та загрози банкрутства:

а) тривалість операційного циклу;

б) питома вага постійних витрат;

в) коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

д) рентабельність активів;

е) запас фінансової стійкості;

ж) коефіцієнт забезпеченості боргу реальними активами.

9  Що таке антикризове управління?

а) це управління кризами;

б) це система заходів по передбаченню кризових явищ;

в) це частина управління, мета якої – виведення підприємства з кризи;

г) це система управлінських заходів і рішень з діагностики, попередженню, нейтралізації і переборенню кризових явищ та їх причин.

10  Назвіть системні принципи антикризового управління:

а) принципи об’єктивності;

б) принципи функціональної інтеграції систем управління;

в) принцип контролю;

г) принцип законності;

д) принцип відповідності;

е) принцип своєчасності прийняття управлінських рішень;

ж) принцип комплексності;

з) принцип оптимальності;

і) принцип ефективності;

к) принцип основної ланки.

Завдання 1

Визначити вірогідність банкрутства промислового підприємства (Роменської гардинно-тюлевої фабрики) на початок і на кінець 1998 р. та 2001 р., зробити висновок виходячи з наступних даних (табл. 9.1 – 9.6).

Таблиця 9.1 -  Актив на 1.01.1999 р.