Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 3

0,85 - максимальна бальна оцінка (за табл. 7.2,7.3 та 7.4: 0,5+0,15+0,2).

Таблиця 7.2 - Групи персоналу за освітою і їхня оцінка

Група персоналу

Оцінка в балах

1 Із загальною середньою освітою (повною чи неповною)

0,10

2 Після закінчення спеціального професійно-технічного

 училища

0,15

3 Із середньою спеціальною освітою

0,25

4 З вищою та незакінченою вищою освітою

0,40

5 З двома вищими освітами, що відповідають профілю

 роботи, або з науковим ступенем

0,50

Таблиця 7.3 - Оцінка стажу роботи персоналу фірми

Стаж роботи

Оцінка в балах

1 До 15 років – за кожний рік

0,01

2 15 і більше років

0,15

Таблиця 7.4 - Оцінка активності участі працівників у системі підвищення професійної майстерності

Форма підвищення майстерності

Оцінка в балах

1 Короткострокові курси, стажування на підприємстві,

 курси цільового призначення

0,05

2 Одержання другої професії (спеціальності),

 підтверджене свідоцтвом

0,10

3 Курси підвищення кваліфікації (один раз на 4 роки) з

 одержанням свідоцтва про закінчення курсів або

 навчання в технікумі (іншому середньому спеціальному

 закладі)

0,15

4 Навчання у вищому навчальному закладі

0,20

2  Оцінка ділових якостей робітників здійснюється за найбільш універсальними ознаками, які істотно впливають на морально-психологічний клімат у колективі та індивідуальну продуктивність праці. Перелік можливих ознак для оцінки ділових якостей наведено в табл. 6.5. Кожна оцінка ділових якостей має чотири рівні вияву і оцінюється в балах: низький – 0,5; середній – 1,0; вищий за середній – 2,0; високий – 3,0. Оцінка від 0,5 до 3 балів дається робітникові за кожну ознаку з урахуванням її питомої значущості, що була визначена експертним шляхом.

Оцінка всієї сукупності ділових якостей проводиться додаванням оцінок рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості.

   Таблиця 7.5 - Оцінка ознак, що характеризують ділові якості робітників

Ознака

Питома значущість у частках одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості, балів

низька

середня

вища за середню

висока

(0,5)

(1,0)

(2,0)

(3,0)

1 Професійна

 компетентність

0,17

0,08

0,17

0,34

0,51

2 Винахідливість та

 ініціативність у роботі

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

3 Добра організація

 роботи (без нагадувань

 і примусу)

0,14

0,07

0,14

0,28

0,42

4 Розвинуте почуття

 відповідальності

0,13

0,06

0,13

0,26

0,39

5 Добра контактність та

 вміння ефективно

 працювати

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

6 Схильність до нових

 ідей і неординарних

 рішень

0,15

0,08

0,15

0,30

0,45

7 Емоційна витримка

0,11

0,05

0,11

0,22

0,33

3  Важливою є оцінка складності роботи (виконуваних функцій). Вона здійснюється за ознаками, врахованими в тарифно-кваліфікаційному довіднику та відображеними у тарифному розряді. Окрім цього, беруться до уваги й ознаки, що їх не включено до згаданого довідника, але які впливають на складність праці робітників (різноманітність робіт, керівництво ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі, робота із самоконтролем).