Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 17

Методичні вказівки

Для визначення вірогідності банкрутства на підприємстві можливо скористатися п’ятифакторною моделлю прогнозування банкрутства Едварда Альтмана:

Z = 1.2·Коб + 1.4·Кнп + 3.3·Кр + 0.6·Кп + 1.0·Ком ,                           (9.1)

де  Коб  - частка оборотних коштів в активах, тобто відношення поточних активів до загальної суми активів;

Кнп - рентабельність активів, тобто відношення нерозподіленого прибутку до загальної суми активів;

Кр - рентабельність активів, яка розраховується по балансовому прибутку;

Кп - коефіцієнт покриття, тобто відношення вартості уставного капіталу до суми короткострокових та довгострокових зобов’язань;

Ком- віддача всіх активів, тобто відношення виручки від реалізації до загальної суми активів.

Значення Z, з яких можна зробити висновки про вірогідність банкрутства підприємства, наведені в табл. 9.7.

 Таблиця  9.7   – Значення показника Z для діагностування банкрутства

Значення коефіцієнта Z

Вірогідність банкрутства

До 1,8

Дуже висока

1,81 – 2,7

Висока

2,71 – 2,9

Вірогідно банкрутство

Вище 3,0

Дуже низька вірогідність банкрутства

Тема 10 Механізми та інструменти протидії кризовим процесам

План

1  Потенціал виживання підприємства і сутність та теоретичні  заходи визначення

2  Ресурсні передумови виживання підприємства та їх оцінка

3  Оцінка можливостей розвитку підприємства

4  дослідження сприятливості стану зовнішнього середовища підприємства для виходу з кризового стану

5  теоретичні основи формування антикризової програми підприємства

Контрольні питання

1  Що розуміється під питанням “Потенціал виживання підприємства”?

2  Що таке внутрішня, зовнішня та  успадкована сталість підприємства?

3  Як оцінити ресурсні передумови виживання підприємства?

4  У якій послідовності виконується оцінка можливостей розвитку підприємства?

5  Як проводиться експертна оцінка можливостей розвитку підприємства?

6  Для чого потрібні дослідження зовнішнього середовища в праці розробки антикризової стратегії?;

7  Як виконується дослідження зовнішнього середовища в праці розробки антикризової стратегії?;

8  Що таке антикризова програма підприємства?;

9  Як класифікуються антикризові заходи залежно від суб’єктів проведення?;

10  Охарактеризуйте функціональну спрямованість антикризових заходів

Тести

1  Рівень потенціалу виживання підприємства не визначається:

а)  статистичними даними про ресурси підприємства;

б) ступенем відповідності ресурсного потенціалу стратегічним цілям та завданням підприємства;

в) складом та сучасним станом ресурсного забезпечення функціонування системи;

г) спроможністю  ресурсного потенціалу забезпечити стійкість господарської системи до негативного впливу зовнішнього середовища та внутрішню гнучкість (адаптивність) для використання позитивних можливостей, які обумовлюються в зовнішньому середовищі.

2  Потенціал виживання підприємства може розраховуватися як функція від:

а) економічного та інноваційного потенціалів підприємства;

б) зовнішніх умов бізнесу;

в) ресурсних передумов виживання підприємства;

г) ресурсів та кадрового потенціалу підприємства;

д) наявних перспектив та можливостей розвитку підприємства.