Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 13

                                                    АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

                                                          1

2

3

4

І. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ

ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ

Основні засоби:

залишкова вартість

010

18369

17927

знос (02)

011

10047

10660

Первісна вартість (01)

0,12

28416

28381

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

020

знос (02)

021

Первісна вартість (04)

022

Незавершені капітальні вкладення

 (інвестиції) (33,35,61)

030

92

197

Устаткування (07)

035

107

170

Довгострокові фінансові

вкладення (58)

040

Майно в оренді (11)

050

Інші позаоборотні активи

060

Усього по розділу І

070

18568

18234

ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ

Виробничі запаси (05,06,08,10)

080

1169

1331

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

090

Продовження табл. 9.1

1

2

3

4

Малоцінні та швидкозношувані предмети:

100

185

172

залишкова вартість

знос (13)

101

68

73

Первісна вартість (12)

102

253

245

Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)

110

137

107

Витрати майбутніх періодів (31)

120

2

Готова продукція (40)

130

910

1344

Товари:

купівельна вартість (41)

140

163

187

Товарні надбавки (42)

141

47

52

продажна вартість (41)

142

210

239

Усього по розділу ІІ

150

2564

3143

ІІІ. ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Товари відвантажені, не сплачені встрок (45)

160

263

137

Дебіторська заборгованість:

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76)

170

846

1247

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76)

180

резерв сумнівних боргів (88)

185

по векселях одержаних (59)

190

22

з податкових розрахунків (67)

195

4

24

з бюджетом (68)

200

14

38

з персоналом за іншими операціями (73)

210

CAPut!’

103

по авансах виданих (61)

220

2

1

з учасниками (75)

225

з дочірними підприємствами (78)

230

з іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84)

240

398

416

Короткострокові фінансові вкладення (58)

250

каса (50)

260

25

2

розрахунковий рахунок (51)

270

20

10

Валютний рахунок (52)

280

31

інші грошові кошти (54, 55, 56)

290

Використання позикових коштів (82)

300

Інші оборотні активи

310

Усього по розділу ІІІ

320

1591

2031

БАЛАНС

330

22723

23468