Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 7

• різноманітність і комплексність робіт. За цією ознакою вирізняються роботи:

а) прості, часто повторювані, що потребують стереотипного виконання —> 1-2-й рівні;

б) складніші, що проводяться в масштабі підрозділу —> 3-5-й рівні;

в) комплексні, пов'язані з великою різноманітністю завдань, які потребують складної аналітичної діяльності в процесі прийняття рішень — > 6-8-й рівні;

самостійність виконання робіт. За даною ознакою відокремлюються роботи, які виконуються:

а) під безпосереднім керівництвом — > 1-3-й рівні;

б) під оперативним і загальним керівництвом —> 4-6-й рівні;

в) самостійно —> 7-8-й рівні;

масштаб і складність керівництва. У межах цієї ознаки виділено чотири групи робіт:

а) керівництво підрозділами, що входять до складу відділу —> 1-2-й рівні;

б) керівництво самостійними структурними підрозділами —> 3 - 5-й рівні;

в) керівництво кількома підрозділами —> 6-й рівень;

г) комплексне керівництво підприємством —> 7-й рівень;

відповідальність. За цією ознакою розмежовується характер відповідальності:

а) матеріальна (за збереження ресурсів) —> 1 -4-й рівні;

б) моральна (за керівництво в небезпечних умовах) —> 5-7-й рівні.

Оцінки в балах ознак, що характеризують складність функцій керівників і спеціалістів, наведено в табл. 7.11. Загальна оцінка складності функцій цих категорій персоналу визначається діленням суми оцінок за кожною ознакою зарахуванням їхньої питомої значущості на постійну величину 8,75, яка відповідає сумі максимальних оцінок за всіма ознаками складності.

Важливою складовою оцінювання персоналу є оцінка результатів праці керівників і спеціалістів. У процесі такого оцінювання мають враховуватися особливості роботи лінійних керівників основного та допоміжного виробництв, а також керівників функціональних підрозділів підприємства.

Оцінка результатів праці лінійних керівників здійснюється за допомогою показників, що характеризують кількість та якість виконаних робіт, ритмічність роботи, ритмічність роботи закріплених підрозділів. Результати праці керівників функціональних підрозділів оцінюються за конкретними показниками, що всебічно відображають специфіку діяльності кожного такого підрозділу (служби). Наприклад, для відділу головного механіка такими показниками можуть бути:

а) виконання плану-графіка планово-попереджувального ремонту устаткування;

б) скорочення строків простою устаткування в ремонті та міжремонтному обслуговуванні;

в) брак претензій щодо якості ремонту та технічного стану парку виробничого устаткування.

Для оцінювання результатів праці керівників і спеціалістів застосовуються ті самі чотири рівні оцінки, що й для робітників. Конкретні ознаки, що характеризують результати праці керівників і спеціалістів функціональних служб підприємства з оцінкою їхнього рівня, наведено в табл. 7.12.


Таблиця 7.11- Оцінка ознак, що характеризують складність функцій керівників, спеціалістів і службовців підприємств

Ознака складності виконуваних функцій

Питома значу-щість, частка одиниці

Оцінка рівнів ознак з урахуванням Їхньої питомої значущосгі, бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Характер робіт, що характеризують зміст праці

0,30

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2,10

2,40

2,70

3,0

Різноманітність і комплексність робіт

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

1,20

X

X

Самостійність виконання робіт

0,25

0,25

0,50

0,75

1,0

1,25

1,50

1,75

2,0

X

X

Масштаб і складність

0,15

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,5

X

X

X

Матеріальна й моральна відповідальність

0,15

0,15

0,3

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

X

X

X