Методические указания к лабораторным работампо курсу «Информационно-измерительные системы», страница 41

Список рекомендуемой литературы

1. Оптимизация систем цифровой передачи измерительных сигналов: Учеб. пособие / Терентьев С.Н., Глухов А.Б., Константинова Л.В. – Харьков НТУ «ХПИ», 2002. – 268 с.

2. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Сов. Радио, 1983.


ДЛЯ ЗАМЕТОК
Навчальне видання

Методичні вказівки до лабораторних робіт

з курсу «Інформаційно-вимірювальні системи»

для студентів спеціальності 7.051001

«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

денної та заочної форми навчання

Російською мовою

Укладачі: КОНДРАШОВ Сергій Іванович,

КОНСТАНТИНОВА Лариса Валентинівна,

ГРИГОРЕНКО Ігор Володимирович

   Відповідальний за випуск С.І. Кондрашов

             Роботу до друку рекомендувала О.Г. Глебова

В авторській редакції

Дизайн Тополов Ігор Іванович

План 2007 р., поз. 116/

Підп. до друку     .    .07 р. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк – ризографія. Гарнітура Тimes New Roman. Ум. друк. арк. 3,0.

Обл.-вид. арк. 3,4. Наклад 100 прим. Зам. №           . Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ “ХПІ”.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Друкарня НТУ “ХПІ”,

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21