Маніпуляції у сучасному англомовному політичному дискурсі

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

Кафедра методики та практики англійської мови

Факультет іноземних мов

Дипломна робота магістра

МАНІПУЛЯЦІЇ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Виконавець: студентка V курсу

Федотова Катерина Олександрівна

Науковий керівник:

Канд. філол. наук,

доц. Дудоладова О. В.

Рецензент:

Докт. філол. наук,

проф. Шевченко І.С.

Дипломна робота

Рекомендована до захисту

Засіданням кафедри

Протокол № _____ від “_____” __________ 2008 р.

Зав. кафедри __________ Пасинок В.Г.

Харків 2008


ЗМІСТ

Вступ

3

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження

1.1. Зміст поняття «дискурс»

1.1.1. Визначення поняття політичного дискурсу

1.1.2. Особливості політичного дискурсу

1.2. Комунікативні засоби маніпулювання

1.2.1. Маніпулятивні стратегії та тактики

1.2.2. Персуазивні ходи

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Основні мовленнєві засоби маніпулювання у сучасному англомовному  політичному дискурсі

2.1. Маніпулятивні персуазивні ходи

2.2. Інструменти мовної маніпуляції

2.2.1. ІММ фонографічного рівня

2.2.2. ІММ лексичного рівня

2.2.2.1. Лексико-семантичні ІММ

2.2.2.2. Лексико-синтаксичні ІММ

2.2.2.3. Лексико-прагматичні ІММ

2.2.3.ІММ граматичного рівня

2.2.4. ІММ текстового рівня

Висновки до розділу 2

6

6

8

10

14

23

25

30

31

31

35

36

37

38

42

44

46

48

50

Загальні висновки

54

Список бібліографічного матеріалу

57


Вступ

Політичний дискурс є важливим чинником суспільного і культурного життя. Політична комунікація відіграє вирішальну роль у процесі формування суспільної думки і є потужним засобом мовленнєвого впливу на слухача. Шляхом політичної агітації та політичної пропаганди (що є текстами маніпуляційного характеру) політична еліта формує потрібну їй картину політичного життя, що пересічними громадянами сприймається не як суб’єктивна точка зору, а як факти. Наявність маніпуляцій у політичному дискурсі і становить явище, що досліджується у даній роботі.

Актуальність дослідження полягає у спрямованості на розв’язання проблем вірогідності програмування реакції адресата повідомлення (окремих громадян і суспільства в цілому) за допомогою вербальних засобів, на встановлення особливостей політичних комунікацій на прикладі політичних промов, дискурс яких являє собою досить невивчене явище.

Об'єктом дослідження є політичний дискурс, а предметом дослідження – політичні маніпуляції у промовах, які виявляються у стратегіях та мовних засобах, що використовуються комунікантами для реалізації певної метакомунікативної мети.

Мета дослідження полягає у визначенні мовних маніпуляцій, що використовуються політиками у промовах, на основі політичного дискурсу англомовної комунікації. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:

·  надати визначення, змісту, представити типологію та семантику поняття «політичний дискурс»;

·  проаналізувати та визначити типові стратегії, що реалізуються комунікантами у маніпулятивному політичному дискурсі;

·  встановити ряд мовних засобів, що використовуються для досягнення певної мети у політичних комунікаціях;

·  аналіз суті, впливу та наслідків мовних маніпулювань в політичному дискурсі.

Для досягнення поставленої мети і розв’язання конкретних завдань в роботі використовуються наступні методи і прийоми: дискурс-аналіз – для встановлення характерних особливостей політичного дискурсу; прагматичний аналіз – для виокремлення стратегій, встановлення тактик.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що до цих пір проблема мовної маніпуляції, хоча і є однією з найактуальніших, залишається недостатньо вивченою. Причинами чого ймовірно є складність опису мовного маніпулювання (не завжди можливо розгадати дійсні цілі і мотиви маніпулятора), а також складність інтерпретації мовної поведінки маніпулятора; і оцінити ефективність маніпулятивних ходів здатний лише той, хто орієнтується в психології того, хто маніпулює і ситуації, в якій відбувається мовна дія.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що проведене дослідження розширює наявні в сучасній лінгвістиці погляди на маніпулятивне спілкування, що є певним внеском у розробку питань теорії комунікації, політичної лінгвістики, прагмалінгвістики, досліджень різних типів дискурсу.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування отриманих результатів у теоретичному курсі з комунікативної лінгвістики, у спецкурсах з прагмалінгвістики, в піарології, а також у наукових дослідженнях студентів та аспірантів.

Матеріалом дослідження послугували 40 дискурсивних фрагменти,  отриманих шляхом суцільної вибірки, загальним обсягом 255666 друкованих знаків.

На захист виносяться наступні положення:

1.  Політичний дискурс виступає самостійним комунікативним явищем зі своїми цілями і завданнями, а також маніпулятивним потенціалом.

Похожие материалы

Информация о работе