Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”

Страницы работы

Содержание работы

У К Р А Ї Н С Ь К А   Д Е Р Ж А В Н А   А К А Д Е М І Я

З А Л І З Н И Ч Н О Г О   Т Р А Н С П О Р Т У

ФАКУЛЬТЕТ  ЕКОНОМІКИ  ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємством”

В.О. Мельник, І.Л. Плєтникова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Конспект лекцій

з дисципліни

“СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”

Частина 1

Харків 2006


Мельник В.О., Плєтникова І.Л. Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”. – Харків: УкрДАЗТ, 2006. – Ч.1. – с.

Даний конспект лекцій розкриває змістовний модуль дисципліни “Стратегія підприємства” на тему “Теоретичні основи розробки стратегії підприємства”. Наведено економічну сутність поняття “стратегія”, стратегічний контекст підприємства в сучасних умовах господарювання, послідовність етапів процесу розробки стратегії діяльності підприємства, їх характеристику та методологію. Даний конспект лекцій може бути використаний при написанні дипломної роботи за відповідною тематикою.

Рекомендується для студентів спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.

Іл. 10, табл. 2, бібліогр.: 8 назв.

Конспект лекцій розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація та управління підприємством” 27 жовтня 2006 р., протокол № 3.

Рецензент

доц. О.В. Громова


ЗМІСТ

1 Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепцій                     4

1.1  Зміст і призначення стратегії підприємства

в середовищі, що змінюється                                                4

1.2  Співвідношення понять стратегії, тактики, політики              6

1.3  Еволюція концепцій систем планування діяльності підприємства                                                                          7

1.4  Прогнозування та його роль у плануванні діяльності підприємства                                                                        12

2 Стратегічний контекст підприємства                                            14

2.1 Основи розробки стратегічного плану діяльності підприємства                                                                        14

2.2 Стратегічний потенціал підприємства та основні

підходи до його оцінки                                                        16

2.3 Розробка стратегії та структура управління

підприємством                                                                    17

3 Визначення місії та цілей підприємства                                        22

3.1 Місія як основа функціонування підприємства                     22

3.2 Особливості формулювання цілей підприємства                     23

4 Оцінювання зовнішнього середовища підприємства                     26

4.1 Основні складові, типи та характеристики

зовнішнього середовища                                                     26

4.2 Аналіз галузі та конкуренції в ній                                       28

4.3 Реагування підприємства на зміни зовнішнього

середовища                                                                           30

5 Аналіз стратегічного потенціалу підприємства                            35

5.1 Функціональний аналіз підприємства                                    35

5.2 Характеристика методики SWOT-аналізу.

           Побудова матриці SWOT.                                                       37


1 СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ

1.1 Зміст і призначення стратегії підприємства в середовищі, що змінюється

Поняття "стратегія" ввійшло в число управлінських термінів у 50-і роки ХХ століття, коли проблема реакції на несподівані зміни в зовнішньому середовищі придбала велике значення. У ті дні багато керівників, а також деякі вчені сумнівалися в корисності нового поняття. На їхніх очах протягом напівстоліття промисловість чудово обходилася без усякої стратегії, і вони задавалися питанням, навіщо вона стала потрібна і яка від неї користь фірмі.

Визначень терміну “стратегія” існує багато, що пов’язано з його конкретним застосуванням.

За своїм змістом стратегія – це набір правил для прийняття рішень, якими підприємство (організація) керується у своїй діяльності:

1)  правила, використовувані при оцінці результатів діяльності фірми в сьогоденні та у перспективі. Якісну сторону критеріїв оцінки зазвичай називають орієнтиром, а кількісний зміст – завданням;

2)  правила, за якими складаються відносини фірми з її зовнішнім середовищем, що визначають вид розроблювальних продукції і технології, споживачів своїх виробів, шляхи досягнення переваги над конкурентами;

3)  правила, за якими установлюються відносини і процедури усередині організації. Їх нерідко називають організаційною концепцією;

4)  правила, за якими фірма веде свою повсякденну діяльність, названі основними оперативними прийомами.

Таким чином, стратегія – це програма дій, спрямована на досягнення визначених орієнтирів діяльності підприємства на підставі оцінки його потенційних можливостей і прогнозування розвитку зовнішнього середовища.

Похожие материалы

Информация о работе