Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 10

         “Дерево цілей” являє собою графічне зображення підпорядкованості та взаємозв’язку цілей, що демонструє розподіл місії на цілі, підцілі, завдання та окремі дії, та визначає різні відношення залежності між цілями підприємства:

1)  відносини взаємозалежності (доповнюючі – сприяють реалізації одна одній; конкуруючі – суперечать одна одній, тобто виконання однієї цілі унеможливлює виконання іншої; нейтральні – залежності між цілями не існує);

2)  відносини співпідпорядкованості (обґрунтовують відношення “ціль - засіб” між цілями, тобто підпорядковані цілі є засобом для досягнення вищестоящих цілей);

3)  відносини переваги (являють собою судження про те, наскільки досягнення однієї цілі бажаніше за досягнення іншої, встановлюючи, таким чином, ранг важливості цілей).

Якщо “дерево цілей” побудовано правильно, то кожний підрозділ, досягаючи своїх цілей, забезпечує досягнення цілей підприємства в цілому.

Список літератури для поглибленого вивчення теми

1 Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Корткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000.

2 Соболев Ю.В., Дикань В.Л., Дейнека А.Г., Позднякова Л.А. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: Учебное пособие – Х:ООО "Олант" , 2002.

3 Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.


4 ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

   ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Основні складові, типи та характеристики зовнішнього середовища

Рішення про те, яку стратегію вибрати повинно прийматися на підставі оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, отриманої в результаті дослідження.

Зовнішнє середовище – це сукупність факторів, що впливають на підприємство ззовні. Зовнішнє середовище поділяється на макросередовище та мікросередовище.

Макросередовище складається з елементів, прямо не пов'язаних з підприємством, але вони впливають на формування загальної атмосфери бізнесу. До факторів макросередовища відносяться: економічні, політичні, соціальні, технологічні. Наприклад, такий економічний фактор, як безробіття, здавалося б, не впливає на діяльність підприємства (воно забезпечено необхідним кваліфікованим персоналом). Однак у зв'язку з безробіттям падає купівельна спроможність населення, що у свою чергу може привести до падіння попиту на товари, у тому числі на продукцію підприємства.

Мікросередовище – це учасники ринку, що безпосередньо контактують із підприємством і впливають на його діяльність. Це, насамперед, споживачі, постачальники, конкуренти, посередники, кредитори, акціонери тощо.

Метою аналізу зовнішнього середовища є визначення можливостей і погроз в оточуючому підприємство середовищі.

Можливості – це позитивні тенденції і явища в зовнішнім середовищі, які можуть привести до збільшення обсягу продажів і прибутку. До можливостей можна віднести підвищення купівельної спроможності населення, ослаблення конкуренції на ринку, зменшення неплатежів тощо.

Погрози – це негативні тенденції та явища, які можуть привести при відсутності відповідної реакції підприємства до значного збитку, позбавити його суттєвих переваг (зниження обсягу продажів і прибутку).

До погроз відносяться інфляція, спади виробництва, високі податкові ставки, зниження митних бар'єрів для імпортних товарів і т п.

Особливу увагу необхідно приділяти визначенню того, що є можливістю, а що погрозою для окремого підприємства, оскільки для різних підприємств один і той самий фактор може мати протилежний вплив. Наприклад, інфляція в більшості випадків визначається як економічна погроза, оскільки приводить до знецінювання активів підприємства, але в деяких випадках підприємства (в основному невиробничої сфери) можуть використати цей фактор як сприятливу для собі можливість.