Теоретичні основи розробки стратегії підприємства: Конспект лекцій з дисципліни “Стратегія підприємства”, страница 2

Оскільки в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища важко детально спланувати програму дій з розвитку діяльності підприємства, то реальна стратегія буде формуватися з двох частин (рис. 1.1):

1)  продуманих цілеспрямованих дій підприємства (запланована стратегія);

2)  реакції на непередбачений розвиток подій і на конкуренцію, що підсилюється (адаптована стратегія).

Рисунок 1.1. Реальна стратегія як об'єднання двох частин - запланованої та адаптованої

Основне призначення стратегії у плануванні діяльності підприємства полягає у наступному:

-  стратегія дає визначення основних напрямків і шляхів досягнення цілей виживання і розвитку підприємства в довгостроковій перспективі на основі концентрації зусиль на певних пріоритетах (орієнтирах);

-  стратегія є способом установлення взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем;

-  стратегія є основою для розробки перспективних (стратегічних), поточних (тактичних) планів і програм, що є системною характеристикою напрямку і розвитку підприємства.

До особливостей стратегії підприємства, що відрізняє її від поточних (на даний момент) дій, відносяться наступні:

1)  процес розробки та реалізації стратегії не завершується якою-небудь негайною дією;

2)  стратегія носить імовірнісний, приблизний характер;

3)  сильний вплив на реалізацію стратегії має зворотній зв’язок;

4)  на рівні стратегії найчастіше неможливо визначити абсолютний показник ефективності стратегічних рішень;

5)  необхідність у стратегії відпадає, як тільки реальний хід розвитку виводить підприємство на бажані події

Таким чином, підприємство повинно мати добре обґрунтовану стратегію дій, а також повинно бути готовим адаптуватися до випадкових обставин, виникнення яких можливо в майбутньому.

Класифікація основних стратегій, якими користуються сучасні підприємства, наведені на рис.1.2. Їх детальна характеристика та призначення розглядаються у другому змістовному модулі “Формування стратегічних альтернатив, вибір та реалізація стратегії”.

1.2 Співвідношення понять стратегії, тактики, політики

Основними компонентами планування і реалізації стратегії є тактика, політика, процедури та правила.

Тактика – це визначення короткострокових (поточних, тактичних) дій, погоджених зі стратегією підприємства. Тактика визначає шляхи і засоби, форми і способи поточної діяльності підприємства, що забезпечують його успішну стратегію.

Обрана стратегія розвитку підприємства поділяється на кілька тактичних дій, виконання яких повинно забезпечити успішну реалізацію стратегії. В свою чергу, якщо певні тактичні дії за певних обставин неможливо реалізувати або можливо, але невчасно, відбувається корегування стратегії відповідно до результатів реалізації тактики.

Наступним етапом реалізації стратегії та тактики є розробка політики. Політика перетворює стратегію у відкриту та детальну декларацію (оголошення) основних напрямків діяльності підприємства.

На підставі тактики і політики формуються процедури та правила, необхідні для реалізації стратегії.

Процедура являє собою кілька взаємозалежних дій, що доцільно використовувати в конкретній ситуації.

Правила гарантують виконання конкретних дій певним способом.


 


Рисунок 1.2. Класифікація стратегій діяльності підприємства


1.3 Еволюція концепцій систем планування діяльності підприємства

Планування діяльності є найважливішою функцією управління підприємством. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство прагне досягти за певний проміжок часу, і способів їхнього досягнення.

Перехід економіки України до ринкових відносин обумовлює необхідність змін у системі управління, у тому числі, у плануванні діяльності підприємства.