Гідрогеохімія (геохімія підземних вод): Навчальний посібник, страница 30

Кінетичні методи аналізу недостатньо застосовуються у геохімії підземних вод хоча за їхньою допомогою можна визначити ультрамікроконцентрації хімічних елементів. Методи ґрунтуються на залежності швидкості хімічної реакції від концентрацій речовин, що реагують. Вони базуються на: а) вимірах швидкості реакції та використанні її величини для визначення концентрацій елементу; б) вимірах інтенсивності забарвлення розчину при фіксованому часі протікання реакції.

Кінетичні методи є високочутливими. Найбільші перспективи вони можуть мати при визначенні J, V, Au, Co, Mn, Mo, Re, Se, Ag, U, чутливість аналізу яких у воді складає 0,n - 0,000n мкг/дм3.

Активаційні методи аналізу грутуються на вивченні ядерних реакцій. Для цього об’єкт опромінюється будь-якими ядерними частками (наприклад, нейтронами). В результаті утворюються радіоактивні ізотопи, які кількісно визначаються за їхньою активністю. Цими методами можна отримати дуже високу чутливість. Для Co, Br, Rb, Sb, Te, Ce, U, As вона складає 0,0 n мкг/дм3; Sc, Cs, Cr, Sm, En, Yb, Th, Hg, Hf –0,00n мкг/дм3, а для деяких елементів (срібло та ін.) чутливість визначення може досягати 0,000n мкг/дм3. При цьому результати аналізу не залежать від станів елементів у водах.

Активаційні методи досить часто поєднуються з радіохімічною обробкою проб для селективного виділення елементу, що досліджується. Це ускладнює методичні операції і знижує їхню продуктивність.

Рентгеноспектральні методи базуються на використанні рентгенівських спектрів елементів. Збудження досягається або опромінюванням електронами великих енергій (метод прямого збудження) або опромінюванням рентгенівськими променями (рентгено-флюорисцентний метод). Чутливість методів дорівнює n 10 мг/дм3. Збільшення останньої можливе шляхом додаткових операцій з попереднього концентрування.

Порівняльна характеристика різних методів аналізу хімічного складу підземних вод наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Порівняльна характеристика різних методів аналізу хімічного складу підземних вод

Метод

Прибор

Чутливість г/дм3

Сумарна похибка

Компоненти, що аналізуються

Гравіметрія

Аналітичні ваги

10-4

0,5-1

Макрокомпо-ненти

Продовження таблиці 2.5

Титриметрія (обємний аналіз)

Стандартне лабораторне обладнання

10-3-10-4

0,5-1

Макро- і мікрокомпо-ненти

Емісійна спектрометрія

Спектрограф

10-3-10-4

Напівкіль-кисний метод

Багато-елементний аналіз

Полум’яна фотометрія

Полум’яний фотометр спектрофотометр

10-3-10-5

10-5-10-7

0,5-3

Лужні та лужно-земельні води

Атомно-абсорбційна спектроскопія (ААС)

АА- спектр

10-3-10-7

5-10

Макро- і мікрокомпо-ненти

Спектрометрія у полі зору

Фотоелектрико-лориметр

10-2-10-3

10-5-10-7

0,5-10

Мікро-компоненти та органічна речовина

Спектрометрія в УФ-області

УФ-спектрометр

10-2-10-7

1-5

-

Спектофлуориметрія

Спектрофлуометр

10-3-10-7

5-10

-

Полярографія

Полярограф

10-3-10-7

1-10

-

Іонометрія

Іоноселективні електроди

0,01рХ

0,5-10

Макро- і мікрокомпо-ненти

Іонна хроматографія

Іонний хроматограф

10-4

1-2

Неорганічні і органічні компоненти

Нейтронний активаційний аналіз

Детектор германієвий напівпровіднико-вий аналізатор багатоканальний амплітудний

10-5-10-8

-

Мікро-компоненти

Емісійна спектроскопія з ідуктивно зв’язаною плазмою

Дефракційний спектрометр

10-3-10-7

-

Багато-елементний аналіз

Останніми роками велика увага приділяється виявленню органічних забруднювачів підземних вод.